Białystok, dnia 25 października 2017r.

WPN.422.66.2017.BMC

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 - j.t. ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku zawiadamia społeczeństwo, że w dniu 25 października 2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny, znajdującego się na działkach nr ew. 69/6, 69/7, 69/8, 452/3, 452/8 położonych w obrębie 36 Trześcianka w gminie Narew.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, pokój nr 7 w godzinach od 8:00 do 15:00.

Społeczeństwu treść decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępniane są zgodnie z zasadami zawartymi W DZIALE II ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 0 ocenach oddziaływania na środowisko, pt. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

 

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Białymstoku
Zastępca Dyrektora
Regionalny Konserwator Przyrody

Grzegorz Piekarski