Michałowo, dnia 22 listopada 2017r.

IG.6720.4.2017.ER

ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA MICHAŁOWA

Na podstawie art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Michałowie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo zatwierdzonego uchwałą Nr XX/1 15/2000 Rady Gminy Michałowo z dnia 30 listopada 2000r., zmienionego uchwałami Rady Miejskiej w Michałowie Nr V/42/11 z dnia 3 lutego 2011, Nr XXVIII/265/13 z dnia 21 listopada 2013r., zarządzeniem zastępczym Nr 2/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 02.07.2015r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXXII/218/17 z dnia 12 paździemika 2017r.:

  • uchwała Nr XXXH/219/17 z dnia 12 października 2017r.

Zakres zmiany studium określa załączona ww. uchwała Rady Miejskiej w Michałowie. Wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium mogą być składane W terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego W Michałowie, ul. Białostocka 11, 16 - 050 Michałowo.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Michałowie

mgr Irena Suprun

 

Załączniki:

Uchwała nr XXXII/219/17 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 12 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo

Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowo, skala l:25000