W dniu 28 września 2007 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się VIII sesja V kadencji Rady Gminy Narew. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy Narew Eugeniusz Dudzicz. Po ustaleniu porządku obrad przyjęty został protokół z sesji poprzedniej.

VIII sesja Rady Gminy NarewVIII sesja Rady Gminy Narew 

Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski przedstawił zebranym informacje ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Ponadto Skarbnik Gminy Narew Halina Niesteruk omówiła realizację budżetu gminy za I półrocze 2007 roku. Na sesji zaprezentowane zostały również informacje z działalności placówek kulturalnych, sportowych oraz aspekty związane z turystyką i promocją gminy.

Rada Gminy Narew podjęła na sesji następujące uchwały:

  • w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
  • w sprawie odwołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Narwi;
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 

Radni zgłaszali także swoje wnioski i zapytania. Po udzieleniu wszystkich odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wyczerpaniu się wolnych wniosków Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia VIII sesji V kadencji Rady Gminy Narew.

VIII sesja Rady Gminy Narew 

Na sesji została rozstrzygnięta III edycja konkursu na najlepiej urządzoną posesję i zagrodę w Gminie Narew w roku 2007.

Rozstrzygnięcie konkursu posesji 2007