Narew, 20 kwietnia 2018 r.

Or.271.15.2018

Gmina Narew informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

„Remont drogi gminnej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi
na odcinku od ul. A. Mickiewicza do granic lotniska
wraz z odnogą w kierunku zabudowań
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. A. Mickiewicza 81”

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 

 1. Przedmiot zamówienia: Remont drogi gminnej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi na odcinku od ul. A. Mickiewicza do granic lotniska (działki ewidencyjne o nr 1441 i 1458/13 oraz część działki 728) wraz z odnogą w kierunku zabudowań Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. A. Mickiewicza 81.
 2. Zakres zamówienia:
  Wydobycie ze żwirowni gminnej w miejscowości Waniewo i transport w miejsce wbudowania pospółki żwirowo – piaskowej w ilości 350m3.
 3. Sposób sporządzenia oferty:
  Ofertę cenową należy złożyć w Sekretariacie siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie
  z dopiskiem: „Remont drogi gminnej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi na odcinku od ul. A. Mickiewicza do granic lotniska wraz z odnogą w kierunku zabudowań Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. A. Mickiewicza 81” do dnia 27 kwietnia 2018 r.”, do godziny 13.00. na formularzu oferty cenowej, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.
  Cenę w ofercie podajemy cyframi, jako wartość brutto zgodnie z zakresem zamówienia.
 4. Kryteria oceny oferty:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
  KOSZTY: 100%
 5. Termin związania ofertą:
  Wykonawca rozpocznie prace najpóźniej do 4 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 6. Maksymalny termin realizacji zamówienia: do 5 maja 2018 r.

 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz

Do pobrania:

Wzór formularza oferty cenowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty