Narew dnia 14.12.2017r.

GK.6220.4.2017

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 KPA w związku zart. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405), Wójt Gminy Narew zawiadamia, że na wniosek Poskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków z siedzibąw Białowieży, ul. Mostowa 25, 17-230 Białowieża, dnia 14 grudnia 2017r. została wydana decyzja niestwierdzająca potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

  • budowie wodopojów poprzez odtworzenie zarastających starorzeczy w dolinie górnej Narwi, w następującej lokalizacji: działki o nr ew. 1038, 1073,1074/1, 1075/1, 941, 927/1, 465/5, 1008/1, 896/1, 1151, 1152 w obw. ew. Trześcianka, działki o nr ew. 54/1, 54/2, 54/3 w obw. ew. Koźliki, gmina Narew, powiat Hajnowski

Od niniejszej decyzji służy stronom postępowania odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Narew w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

Wójt Gminy Narew
mgr Andrzej Pleskowicz