Po szczegółowe informacje zapraszamy do
WKU w Bielsku Podlaskim na ul. Dubiażyńską 2,
tel. nr 261 398 073, 261 398 074
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozostałe numery informacyjne dla kandydatów do służby w WOT:

 • Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku - tel. nr 261 398 485;
 • Pierwsza Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej - tel. nr 723 253 645.

 

1. Informacje ogólne dla kandydatów do OT.

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) stanowią piąty rodzaj sił zbrojnych, stając się komplementarną częścią potencjału obronnego Polski.

Służba w WOT to doskonały sposób na samorealizację i rozwój zawodowy, który kształtuje tak potrzebne dziś wartości jak: odpowiedzialne i bezinteresowne wspieranie społeczeństwa, szacunek dla państwa i symboli narodowych oraz w wymiarze czysto ludzkim - szacunek dla drugiej osoby.

Szkolenie wojskowe żołnierza obrony terytorialnej (OT) nie koliduje z codziennymi obowiązkami zawodowymi i życiem rodzinnym, ponieważ odbywa się głównie w dni wolne od pracy i uwzględnia kalendarz świąt religijnych i państwowych. Służba w wojskach Obrony Terytorialnej stwarza możliwość:

 • wniesienia własnego wkładu w system bezpieczeństwa Polski;
 • udziału w młodym i opartym na podobnych wartościach zespole;
 • pełnienia służby w pobliżu miejsca zamieszkania, wspierania lokalnej społeczności;
 • udziału w dynamicznych ćwiczeniach oraz możliwość wykorzystania najwyższej klasy sprzętu.

Zasady pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) przewidują również atrakcyjne formy finansowania kursów i szkoleń specjalistycznych. Ponadto każdy żołnierz otrzymuje miesięcznie co najmniej 502,40 zł, W tym: stały dodatek za gotowość - 320 zł, oraz należność za udział w jednym ćwiczeniu weekendowym - 182,40 zł.

2. Jak zostać żołnierzem obrony terytorialnej.

Jeżeli jesteś osobą zdrową, sprawną fizycznie, posiadającą obywatelstwo polskie i pragniesz wziąć na swoje barki współodpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski zgłoś się do WKU w Bielsku Podlaskim na ul. Dubiażyńską 2 - dowiesz się jak wstąpić do jednostek obrony terytorialnej.

Terytorialna Służba Wojskowa W Wojskach Obrony Terytorialnej dedykowana jest dla każdego (kobiety i mężczyzny), kto jest zdolny do czynnej służby wojskowej, jest zainteresowany umacnianiem zdolności obronnych naszego kraju i wypełni poniższe wymagania:

 • obywatelstwo polskie;
 • zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • wiek od 18 do 55 łat (oficerowie i podoficerowie do 63 lat);
 • kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne;
 • nie był przeznaczony do służby zastępczej;
 • nie jest reklamowany od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Powołanie do terytorialnej służby wojskowej może być również uzależnione od:

 • posiadania przez kandydata na żołnierza OT kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska służbowego;
 • posiadania orzeczenia wojskowej pracowni psychologicznej o braku przeciwskazań do pełnienia służby na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych;
 • złożenia wniosku wraz z ankietą bezpieczeństwa o przeprowadzenie właściwego postępowania sprawdzającego.

Żołnierze rezerwy, którzy odbyli czynną służbę i złożyli przysięgę wojskową po zgłoszeniu się do WKU, złożeniu stosownego wraz z wymaganymi dokumentami, kwalifikowani są przez komisję rekrutacyjną do terytorialnej służby wojskowej, a po otrzymaniu rekomendacji kierowani są do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia o braku przeciwskazań do pełnienia czynnej służby lub służby na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych. Po spełnieniu wszystkich warunków żołnierz rezerwy zostanie powołany do terytorialnej służby wojskowej, które następuje raz W miesiącu, w pierwszym dniu, w którym w jednostce wojskowej ustalono termin obowiązkowego pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie.

Osoby, które nie odbyły czynnej służby i nie złożyły przysięgi wojskowej po zgłoszeniu się do WKU, złożeniu stosownego wraz z wymaganymi dokumentami, kwalifikowani są przez komisję rekrutacyjną do terytorialnej służby wojskowej, a po otrzymaniu rekomendacji, kierowani są do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia o braku przeciwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej. Po spełnieniu wszystkich warunków osoba zostanie powołana do terytorialnej służby wojskowej, które następuje raz na kwartał, z określeniem miejsca stawienia się na szkolenie podstawowe.

Osoby, które nie posiadają orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej, po zgłoszeniu się do WKU, złożeniu stosownego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, po otrzymaniu, rekomendacji komisji rekrutacyjnej, kierowani są do:

 • do wojskowej komisji lekarskiej - w celu określenia zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • do wojskowej pracowni psychologicznej - w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Do terytorialnej służby wojskowej mogą ubiegać się również osoby posiadające kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „D". Osoby te mogą być powołane na wytypowane stanowiska służbowe.

Po spełnieniu wszystkich warunków osoba zostanie powołana do terytorialnej służby wojskowej, które następuje raz na kwartał, z określeniem miejsca stawienia się na szkolenie podstawowe.

W przypadku osób, które wcześniej nie pełniły czynnej służby wojskowej i nie złożyły przysięgi wojskowej, powołanie może nastąpić wyłącznie na stanowisko służbowe w korpusie szeregowych.

3. Wniosek o powołanie do OT

Wniosek o powołanie do obrony terytorialnej można pobrać ze strony internetowej www.bielskpodlaski.wkuwp.mil.pl. Po wydrukowaniu i wypełnieniu zapraszamy do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku Podlaskim, ul. Dubiażyńska 2, w godzinach pracy: w poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek - piątek od 7.30 do 15.30. Druk wniosku można również otrzymać i wypełnić na miejscu w WKU.

Zgłaszając się do WKU należy wziąć ze sobą dowód osobisty, świadectwo lub dyplom potwierdzający posiadane wykształcenie, oraz inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje.

4. Informacje dla pracodawcy zatrudniającego żołnierza OT.

Jednym z założeń istnienia Terytorialna] Służby Wojskowej (TSW) jest uniknięcie kolizji obowiązków żołnierza ochotnika OT z jego pracą zawodową. Terytorialna Służba Wojskowa pełniona rotacyjnie jest więc odbywana przede wszystkim w czasie wolnym od pracy. Każdy pracodawca z wyprzedzeniem ma możliwość zapoznania się z wykazem ćwiczeń organizowanych w danym roku.

Pracownik (który nie pełnił czynnej służby wojskowej i nie złożył przysięgi wojskowej) chcący pełnić Terytorialna Służbę Wojskową jest zobligowany do odbycia szkolenia podstawowego w wymiarze 16 dni. Aby ułatwić pogodzenie obowiązków zawodowych ze szkoleniem, można je zrealizować jednorazowo w sposób ciągły np. podczas urlopu lub okresowo w czasie wolnym od pracy.

Przynależność pracownika do Wojsk Obrony Terytorialnej umożliwia dofinansowanie przez Siły Zbrojne RP kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji pracownika, oo podniesie jego kwalifikacje zawodowe, przydatne w wykonywanej pracy zawodowej.

Pracodawcy zatrudniającemu pracownika będącego żołnierzem OT przysługuje świadczenie pieniężne za okres pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie przez tego żołnierza. Świadczenie to obejmuje rekompensatę kosztów, bez kwot wynagrodzenia, poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy, lub z tytułu powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi zatrudnionemu dotychczas u tego pracodawcy. Dotyczy to w szczególności wydatków z tytułu:

 • przeszkolenia nowego pracownika lub pracownika, któremu powierzono zastępstwo na zajmowanym przez żołnierza OT stanowisku pracy;
 • odbycia przez pracowników szkolenia 2 zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • przydzielenia odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, jeżeli wynika to z przepisów prawa i warunków zatrudnienia;
 • opłat za przeprowadzenie badań lekarskich lub psychologicznych przed objęciem przydzielonego lub powierzonego stanowiska pracy, a jeżeli przewidują to przepisy - także po zwolnieniu z tego stanowiska pracy;
 • ubezpieczenia związanego ze specyfika, wykonywanego zawodu;
 • przedstawienia oferty zatrudnienia i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym kosztów zleconej usługi pośrednictwa pracy w rozumieniu art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.), a także wypłaty żołnierzowi rezerwy odprawy. o której mowa w art. 125 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Kwotę świadczenia pieniężnego ustala właściwy szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, a jego wypłata realizowana będzie na wniosek pracodawcy.

Pracodawca przesyła wniosek w sprawie wypłaty świadczenia pieniężnego, wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty, szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego właściwemu ze względu na siedzibę pracodawcy nie później niż przed upływem 90 dni od dnia zwolnienia żołnierza OT z pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej rotacyjnie.