GK.6220.3.2017

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 3 października 2017 roku

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1405/

informuję

że dnia 3 października 2017 roku zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Narew, znak GK.6220.3.2017 nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:

eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Makówka", zlokalizowanego na działkach, nry geodezyjne 265 i 687, w miejscowości Makówka, gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Gminy Narew oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Narew i Sołectwa Makówka.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

Wójt Gminy Narew
mgr Andrzej Pleskowicz