Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328) oraz § 17 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.1 i.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) w związku ze sprawozdaniami Nr LPW.9051.1107.2017.5101.150l, LPW.9051.1107.2017.5101.1502 oraz Nr LM.9051.1648.2017.5126.1981, LM.9051.1648.20l7.5l68.1982 z przeprowadzonych badań organoleptycznych, fizykochemicznych i bakteriologicznych 2 próbek wody, pobranych do badania dnia 20.09.2017r. w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Makówce 79 oraz w Doratynce 3

stwierdza, że

próbki wody w zbadanym zakresie odpowiadają wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce na podstawie wykonanych badań stwierdza, że woda z wodociągu Narew jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Hajnówce
Nina Trendowska

 

Ocena niniejsza jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z tego wodociągu.