OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 1 art.61 § 4 KPA w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy Narew zawiadamia, że na wniosek Jerzego Giba, Odrynki, ul. Kudok - Skit Śww. Antoniego i Teodozjusza 1, dnia 18.07 2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie dwóch budynków gospodarczych, wiaty oraz dzwonnicy na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 650/2, 621/I i 650/3 w obrębie geodezyjnym Odrynki gm. Narew

W związku z powyższym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania mogą:

  1. Zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Narwi pokój 3.
  2. Składać wnioski i uwagi.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Narew
mgr Andrzej Pleskowicz