O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 18 lipca 2017 roku

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm./ Wójt Gminy Narew zawiadamia, że dnia 17 lipca 2017 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 HAJ4410C wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 54 w obrębie ewidencyjnym Saki, gm. Narew

dla inwestora:
P4 Sp. z o. o., ul. Jaśminowa 7, 02-677 Warszawa

Od niniejszej decyzji służy stronom postępowania prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku.

Podstawa prawna obwieszczenia: art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm./

Wójt Gminy Narew

mgr Andrzej Pleskowicz