ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot.: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy: Or.271.2.2017

Nazwa zadania: „Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do uzyskania dofinansowania w ramach projektu: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Gospodarka Niskoemisyjna Poddziałanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.”

Oferty otrzymano pocztą od:

solary dok

Wybrano ofertę:

Semper Power Sp. z o. o., ul. Główna 7, 42-693 Krupski Młyn. Cena brutto 18 801,78 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Jedynym kryterium wyboru były koszty brutto zamówienia: 100%. Złożono 10 (dziesięć) ofert. Wymieniona oferta spełnia wymogi określone przez Zamawiającego.

Postępowanie prowadzone było na podstawie Zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.