58e38b8309836 o full

Narew, 30 października 2018 r.

 

Or.271.47.2018

Gmina Narew informuje, że w związku z prowadzonym postepowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty równowartości 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

„WYKONANIE ELEWACJI NOWOWYBUDOWANEGO
BOKSU GARAŻOWEGO OSP TRZEŚCIANKA
W MIEJSCOWOŚCI TRZEŚCIANKA”

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elewacji nowowybudowanego boksu garażowego remizy strażackiej OSP Trześcianka.
 2. Zakres zamówienia:
  • docieplenie styropianem grubości 10 cm;
  • osiatkowanie i zaciągnięcie klejem;
  • położenie warstwy dekoracyjnej silikonowej.
   Powierzchnia całkowita: 132m2. Końcowy obmiar objęty zapytaniem ofertowym zostanie wykonany po zakończeniu robót.
 3. Termin realizacji zamówienia: Do 31 maja 2019 r.
 4. Sposób sporządzenia oferty:
  1. Ofertę cenowa należy złożyć w Sekretariacie siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Wykonanie elewacji nowowybudowanego boksu garażowego remizy strażackiej OSP Trześcianka w Trześciance” do dnia 7 listopada 2018 r. do godziny 14.00 na formularzu oferty cenowej, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
  2. Cenę w ofercie podajemy cyframi i słownie jako wartość brutto.
  3. Otwarcie ofert nastąpi 7 listopada 2018 r. o godzinie 14.15 w siedzibie zamawiającego, pok. nr. 18.
 5. Kryteria oceny oferty:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Najniższa cena za 1m2 = 100%.

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz

 

Do pobrania:

Wzór formularza ofertowego