Narew dnia 8.05.2018r.

GK.6730.9.2018

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257),

zawiadamia się strony postępowania

że w dniu 7 maja 2018 roku została wydana decyzja znak GK.6730.9.2018 o warunkach zabudowy dla Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży, ul. Mostowa 25, 17-230 Białowieża, dla inwestycji polegającej na:

  • budowie wodopojów dla zwierząt poprzez odtworzenie zarastających starorzeczy zlokalizowanych na użytkowaanych pastwiskach, zrealizowane zostaną w zabudowie zagrodowej, na terenie działek rolnych o nr geod. 1038, 1073,1074/1, 1075/1, 941, 927/1, 465/5, 1008/1, 896/1, 1151, 1152 obręb geod. Trześcianka, gm. Narew, będących częścią gospodarstwa rolnego Polskiego Twarzystwa Ochrony Ptaków

Informuje się, iż z treściądecyzji i dokumentacjąsprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Narew, ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu.

Za datę publicznego ogłoszenia przyjmuje się dzień 8 maja 2018r.

Obwieszczenie zamieszcza się na okres 28 dni, tj. do dnia 4 czerwca 2018r.

Od decyzji sluży stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Narew w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz