Narew, 20 kwietnia 2018 r.

Or.271.13.2018

Gmina Narew informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

„REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
WYODRĘBNIONEGO Z BUDŻETU GMINY NAREW”

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 

 1. Przedmiot zamówienia: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogrodniki.
 2. Zakres zamówienia:
  Termoizolacja budynku świetlicy wiejskiej poprzez:
  1. docieplenie styropianem grubości 10 cm,
  2. obróbkę blacharską parapetów.
 3. Sposób sporządzenia oferty:
  Ofertę cenowa należy złożyć w Sekretariacie siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogrodniki” do dnia 27 kwietnia 2018 r., do godziny 15.00. na formularzu oferty cenowej, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.
  Cenę w ofercie podajemy cyframi, jako wartość brutto zgodnie z zakresem zamówienia.
 4. Kryteria oceny oferty:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
  KOSZTY: 100%
 5. Termin związania ofertą:
  Wykonawca rozpocznie prace najpóźniej do 14 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 6. Maksymalny termin realizacji zamówienia: do 30 lipca 2018 r.

 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz

Do pobrania:

Wzór formularza oferty cenowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystkiejszej oferty