Narew, 2 października 2018 r.

 

Or.271.42.2018

Gmina Narew informuje, że w związku z prowadzonym postepowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty równowartości 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Narew

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest: „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY NAREW”
  1. Zakres przedmiotu zamówienia:
   Likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Narew obejmuje następujący zakres:
   1. pakowanie, załadunek, transport i utylizacja odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych, zalegających/składowanych na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie gminy Narew w ilości 2681 m2 – 36,194 Mg.
   2. demontaż pokrycia dachu z płyt zawierających azbest, na budynkach mieszkalnych i gospodarczych znajdujących się na terenie gminy Narew, zabezpieczenie powstałych odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (pakowanie) oraz załadunek, transport i utylizacja odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych w ilości 2266 m2 – 30,583 Mg.
    Przyjmuje się, iż 1 m2 pokrycia dachowego z płyt azbestowo – cementowych waży 13,5 kg (0,0135 Mg).
    Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej miejsca wykonywania usługi w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków zamówienia i stanu miejsc wykonania przedmiotu zamówienia.
    Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w związku z realizacją zadania przy dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
    Wykonawca wyłoniony w postępowaniu we własnym zakresie i na własny koszt skontaktuje się i umówi na dogodny termin z właścicielem posesji, w celu zabezpieczenia i odbioru wyrobów zawierających azbest.
    Przy demontażu wyrobów zawierających azbest Wykonawca jest zobowiązany do zachowania wszelkich przepisów prawa budowlanego, bhp oraz postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. Podmiot gospodarczy świadczący usługi polegające na transporcie odpadów zobowiązany jest posiadać zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby podmiotu gospodarczego.
    Z czynności demontażu zostanie spisany protokół pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą stwierdzający:
    1. ilość zdemontowanych płyt, tj. powierzchnię w m2,
    2. ilość płyt zdjętych w okresie poprzedzającym postępowanie przetargowe, tj. powierzchnię w m2,
    3. fakt należytego wykonania prac demontażowych, w przypadku stwierdzenia wad w wykonawstwie robót Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie wskazanym w protokole,
    4. dokumentację fotograficzną.
     Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu, określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji.
     W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności składa:
     - decyzję właściwego organu administracji publicznej wydana na podstawie art. 31 ust. 3 lub art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) na okres obowiązywania przynajmniej do 31 grudnia 2018 r., i zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych, o którym mowa w art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, lub inny obowiązujący na cały 2018 rok dokument, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)
     Wykonawca składając ww. decyzje oraz ofertę oświadcza w ten sposób, że załączone do oferty decyzje i zezwolenia są ostateczne oraz pozostają w obrocie prawnym.
     Warunki udziału w postępowaniu i wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
     • posiadają uprawnienia wydane przez właściwe organy w zakresie prowadzenia działalności związanej z realizacją przedmiotu zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wymagane złożenie oświadczenia według wzoru zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty
     • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji usługi – wymagane złożenie oświadczenia według wzoru zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty oraz dołączenie co najmniej 3 referencji potwierdzających należytą realizację zamówień, których wielkość była nie mniejsza niż usunięcie 10 ton wyrobów azbestowych.
     • posiadają aktualną umowę podpisaną z zarządzającym składowiskiem odpadów przystosowanym do składowania odpadów zawierających azbest- wymagane złożenie oświadczenia według wzoru zgodnie załącznikiem nr 3 do oferty.
  2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.:
   1. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.),
   2. ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.),
   3. ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2017 r. poz. 2119),
   4. ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 169 z późn. zm.),
   5. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).
   6. rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923),
   7. rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216 r. poz. 1824),
   8. rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.),
   9. rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 1973),
   10. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań
    w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31),
 2. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  Warunki udziału w postępowaniu i wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
  1. posiadają uprawnienia wydane przez właściwe organy w zakresie prowadzenia działalności związanej z realizacją przedmiotu zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wymagane złożenie oświadczenia według wzoru zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty,
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji usługi – wymagane złożenie oświadczenia według wzoru zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty,
  3. posiadają aktualną umowę podpisaną z zarządzającym składowiskiem odpadów przystosowanym do składowania odpadów zawierających azbest - wymagane złożenie oświadczenia według wzoru zgodnie załącznikiem nr 3 do oferty.
 3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zamówienia: do dnia 15 listopada 2018 r.
 4. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
  1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są Wojciech Popławski - sekretarz Gminy Narew oraz Joanna Iwaniuk.
  2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: 7.30 - 15.30 do dnia 8 października 2018 r.
 5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
  1. Ofertę (na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego) należy złożyć w zaklejonej kopercie z adnotacją: „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY NAREW” w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie (pokój nr 16, I piętro) w Urzędzie Gminy Narew w terminie: do 10 października 2018 r. do godz. 10:00 na adres: Gmina Narew, ul. Mickiewicza 101, 17 – 210 Narew.
  2. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej odbędzie się dnia 10 października 2018 r. o godz. 10.15. w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101 (sala konferencyjna, parter).
 6. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
  Najniższa cena usługi – 100%.

Zamawiający rozliczy się z Wykonawcą na podstawie zaproponowanych cen brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyn.

 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz

 

Do pobrania:

Wzór formularza ofertowego
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie o miejscu unieszkodliwiania odpadów
Oświadczenie o wiedzy i doświadczeniu
Wzór szczegółowego formularza cenowego
Wzór umowy