Narew, dnia 1 października 2018 r.

Or.271.41.2018

Gmina Narew, ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew, tel. 85 6816016, fax 85 8733535, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. uprzejmie informuje, iż w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie Zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 roku, w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro, w sprawie wyłonienia wykonawcy na

„WYKONANIE DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY ULICY WE WSI WANIEWO”

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 1. Zamawiający: Gmina Narew, ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew.
 2. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy we wsi Waniewo. Wykonawca posiada aktualne mapy do celów projektowych.
  Proponowane założenia do przedmiotowej dokumentacji:
  1. badanie geotechniczne;
  2. materiały do zgłoszenia inwestycji;
  3. projekty wykonawcze;
  4. specyfikacja techniczna;
  5. kosztorys inwestorski;
  6. stała organizacja ruchu;
  7. uzgodnienia wynikające z aktów prawnych.
   Opracowanie dotyczy odcinka wymienionej ulicy o długości około 315mb (działka o nr geod. 587), i szerokości 5m:
   • wykonanie podbudowy,
   • wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej (warstwa wiążąca – 4cm i warstwa ścieralna - 4cm, alternatywnie kostka brukowa szara gr. 8cm) ze spadkiem naturalnym,
   • wykonanie odprowadzenia wód opadowych przez spadki naturalne powierzchniowe,
   • regulacja studzienek sieci wodociągowej.
    Szczegółowe uzgodnienia odnośnie dokumentacji poczynione zostaną z wybranym Wykonawcą na etapie podpisywania umowy.
    Przedmiotowa dokumentacja obejmuje:
   • opracowanie projektu technicznego – 3 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej,
   • sporządzenie kosztorysu inwestorskiego – 3 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej,
   • sporządzenie przedmiaru robót – 3 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej,
    Ewentualne sugestie ze strony oferenta co do rozwiązań technicznych będą przedmiotem omówieni i uzgodnień.
    Wykonawca dokonując wyceny za wykonanie dokumentacji projektowej uwzględnia wszystkie ewentualne koszty opinii, uzgodnień, oraz innych niezbędnych do wykonania opracowań, a także jedną aktualizację kosztorysów w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.
    Wykonana dokumentacja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością, w szczególności z:
   • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
   • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).
    Po wyłonieniu Wykonawcy, Zamawiający przedłoży aktualną mapę do celów projektowych.
 3. Termin wykonania zamówienia: do dnia 21 grudnia 2018 r.
 4. Kryteria oceny ofert oraz ich waga (w %): koszty – 100%.
 5. Sposób sporządzenia oferty, otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej:
  Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy we wsi Waniewo” w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Narew, 17-210 Narew, ul. A. Mickiewicza 101, sekretariat - pokój nr 16 do dnia 11 października 2018 r., godz. 14:00. na formularzu oferty cenowej, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania zaproszenia.
  Cenę w ofercie podajemy cyframi, jako wartość brutto zgodnie z zakresem zamówienia.
  Oferta złożona po terminie składania ofert do Zamawiającego nie będzie oceniana.
  Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej odbędzie się w dniu 11 października 2018 r., godz. 13.15. siedzibie Zamawiającego: ul. A. Mickiewicza 101, sala nr 7, parter.
 6. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Pan Wojciech Popławski – tel. 85 6816743, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 8. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 10. Warunki udziału w postępowaniu: Wykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane w zakresie projektowania oraz posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny konieczny do wykonania dokumentacji.

Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców, podając imię i nazwisko Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

 

Do pobrania:

Wzór formularza oferty