projekt platforma wspolpracy logo

29 maja 2014 roku w Gminie Narew odbyło się Spotkanie Platformy Dialogu i Współpracy, a miejscem spotkania był Narwiański Ośrodek Kultury. Na wstępie przybyłych mieszkańców przywitał starosta hajnowski Włodzimierz Pietroczuk, wprowadzając w tematykę. Zaznaczył istotność tych spotkań dla opracowywanej w bieżącym czasie Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020.

Platforma Dialogu i Współpracy w NOK

Następnie Pan Łukasz Wołyniec w ramach prezentacji omówił najważniejsze zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej – główne problemy, zjawiska. W trakcie dyskusji wyłonione zostały potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Wśród nich znalazły się m.in.  zła gospodarka leśna Puszczy Białowieskiej, bariery w rozwoju wynikające z położenia na obszarach chronionych, brak perspektyw na przyszłość dla młodych ludzi (brak miejsc pracy) itp. Zasadnicza konkulzja tego spotkania brzmi: „Jedynie poprawa warunków życia ludności przyczyni się do zahamowania jej odpływu”.

Na zakończenie uczestników spotkania rozbawiał kabaret Weźrzesz.

Platforma Dialogu i Współpracy w NOK

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opracowanie materiału:
Biuro projektu "Platforma współpracy na rzecz
zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej"