W dniu 22 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się VII sesja Rady Gminy Narew VII kadencji. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Walentyna Timofiejuk. Po zatwierdzeniu porządku Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz przedstawił informacje z działalności w okresie międzysesyjnym.

VII sesja Rady Gminy Narew

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju Rady Gminy Narew przedstawili wnioski z posiedzeń poszczególnych komisji, jakie odbyły się w okresie międzysesyjnym.

Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:

  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok (za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Narew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok (za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2),
  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew (za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny),
  • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2015-2032 (za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2),
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok (za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0).

VII sesja Rady Gminy Narew

Na zakończenie udzielono odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Narew dokonała zamknięcia obrad VII sesji Rady Gminy Narew VII kadencji.