26 sierpnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się VIII sesja Rady Gminy Narew VII kadencji. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Walentyna Timofiejuk. Po zatwierdzeniu porządku Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz przedstawił informacje z działalności w okresie międzysesyjnym.

VIII sesja rady Gminy Narew

Na sesji obecny był dzielnicowy Gminy Narew mł. asp. Aleksander Gref z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, który przedstawił informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Narew za 2014 rok. Informację z realizacji uchwał Rady Gminy za 2014 rok zaprezentował Sekretarz Urzędu Gminy Narew Wojciech Popławski.

Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:

  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew (za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok (za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów przedstawili wnioski z posiedzeń poszczególnych komisji, jakie odbyły się w okresie międzysesyjnym. Przedstawione zostały między innymi wyniki kontroli Urzędu Gminy Narew w zakresie funkcjonowania OSP za 2014 rok i pierwsze półrocze 2015 roku.

VIII sesja Rady Gminy Narew

Na zakończenie udzielono odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Narew dokonała zamknięcia obrad VIII sesji Rady Gminy Narew VII kadencji.