Dnia 30 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się VI sesja Rady Gminy Narew VII kadencji. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Walentyna Timofiejuk. Po zatwierdzeniu porządku Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz przedstawił informacje z działalności w okresie międzysesyjnym.

VI sesja Rady Gminy Narew

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju Rady Gminy Narew przedstawili wnioski z posiedzeń poszczególnych komisji, jakie odbyły się w okresie międzysesyjnym.

Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:

  • w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew (za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew (za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2015-2032 (za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się 1 radny),
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok (za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się 1 radny),
  • w sprawie udzielenia pomocy w formie dotacji celowej Powiatowi Hajnowskiemu (za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0).

VI sesja Rady Gminy Narew

Na zakończenie udzielono odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Narew dokonała zamknięcia obrad VI sesji Rady Gminy Narew VII kadencji.