Załącznik

do zarządzenia Nr 234/21

Wójta Gminy Narew

z dnia 11 lutego 2021 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY NAREW

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Koźliki

w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Koźliki

Zaprasza się mieszkańców sołectwa Koźliki na zebranie wiejskie w dniu 21 lutego 2021 r. na godzinę 13.00. w Koźlikach (u dotychczasowego sołtysa – Koźliki 33) w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa, zgodnie z Zarządzeniem Nr 234/21 Wójta Gminy Narew z dnia 11 lutego2021 r.

Proponowany porządek zebrania:

 • otwarcie zebrania;
 • wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta;
 • stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego i przyjęcie proponowanego porządku;
 • wybór komisji skrutacyjnej;
 • dokonanie wyboru sołtysa:
  1. przyjęcie przez komisję skrutacyjną zgłoszeń kandydatów na sołtysa,
  2. przeprowadzenie tajnego głosowania,
  3. sporządzenie protokołu i ogłoszenie wyników wyborów
 • wolne wnioski i zapytania.

Andrzej Pleskowicz

Wójt Gminy Narew

Zarządzenie Nr 234/21 Wójta Gminy Narew