Narew, dnia 20 września 2018 r.

Or.271.39.2018

Gmina Narew, ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew, tel. 85 6816016, fax 85 8733535, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. uprzejmie informuje, iż w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie Zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 roku, w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro, w sprawie wyłonienia wykonawcy na

całodobową obsługę kotłowni osiedlowej (około 180 dni)

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
na realizację wymienionego zadania

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa w zakresie całodobowej obsługi kotłowni osiedlowej w Narwi, ul. A. Mickiewicza 105 (2 kotły o mocy 300kV każdy) z następującym zakresem obowiązków:

  1. utrzymywanie odpowiedniej temperatury wody kotłowej w zależności od temperatury zewnętrznej, w oparciu o instrukcję obsługi kotłowni oraz własne doświadczenie zawodowe.
  2. dowóz węgla do kotłowni z placu składowego.
  3. obsługa stacji uzdatniania wody kotłowej poprzez uzupełnienie soli próżniowej i czyszczenie filtra.
  4. obsługa systemu uzupełniania wody do kotłów i sieci ciepłowniczych.
  5. czyszczenie odmulacza /odstojnika/ z osadów.
  6. utrzymywanie czystości na zewnątrz kotłowni - na placu składowym - poprzez okresowe spalanie resztek węgla/miału węglowego.
  7. utrzymywanie czystości w pomieszczeniach kotłowni: socjalnym, sanitariacie, pomieszczeniu na węgiel i drewno.
  8. niedopuszczanie do przebywania w kotłowni oraz placu składowym osób postronnych.
  9. dozorowanie składowanego opału.
  10. codobowe dozorowanie stanu liczników pomiaru ciepła wraz ze sprawdzeniem ich sprawności technicznej.

2. Termin wykonania zamówienia

Orientacyjny, uzależniony od temperatury zewnętrznej od 16 października 2018 do 30 kwietnia 2019 r.

3. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do 28 września 2018 r. w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Urzędu Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101 pok. nr 16 do godziny 14.00 w kopercie z napisem:

Zapytanie ofertowe nr Or.271.39.2018
„Całodobowa obsługa kotłowni osiedlowej”
Nie otwierać przed dniem 28.09.2018 r. godz. 14.15

Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

4. Termin i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej odbędzie się dnia 28 września 2018 r. o godz. 14.15 w Urzędzie Gminy Narew ul. A. Mickiewicza 101, pok. nr 18.

5. Kryteria oceny ofert:

koszty obsługi 1 doby - 100%
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie kosztów ofertowych brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

 

Do pobrania:

Wzór formularza oferty