Narew, 17 września 2018 r.

 

Or.271.37.2018

Gmina Narew informuje, że w związku z prowadzonym postepowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty równowartości 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

Wybudowanie wiaty drewnianej w miejscowości Łopuchówka”

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 1. Przedmiot zamówienia.
  Przedmiot zamówienia obejmuje wybudowanie wiaty drewnianej (dł. 5m, szer. 3m) w miejscowości Łopuchówka. Przykład wykonania wiat przedstawiono na zdjęciu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
 2. Miejsce i termin złożenia ofert:
  1. Ofertę cenową z adnotacją: „Zapytanie ofertowe nr Or. 271.37.2018 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wybudowanie wiaty drewnianej w miejscowości Łopuchówka” (umieszczoną w zabezpieczonej kopercie i opisaną w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, wymieniona adnotacja), należy złożyć do dnia 24 września 2018 r., do godziny 10.30. na formularzu oferty cenowej, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia
   1. w Urzędzie Gminy Narew, 17-210 Narew, ul. A. Mickiewicza 101, Sekretariat
    albo przesłać
   2. faxem na nr: (85) 8733535.
  2. 2.2.Cenę w ofercie podajemy cyframi i słownie, jako wartość brutto.
 3. Termin i miejsce otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej odbędzie się dnia 24 września 2018 r. o godz. 10.45 w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, pok. nr 18.
 4. Kryteria oceny ofert
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
  Najniższa cena - 100%
 5. Termin realizacji
  Termin zakończenia realizacji zamówienia ustalony zostaje do dnia 31 października 2018 r.

 

 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz

 

Do pobrania:

Zdjęcia przykładowej wiaty

Wzór formularza ofertowego