Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

logo prowlogo UE

Projekt pn. „Remont oczyszczalni ścieków w Narwi”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013.

We czerwcu 2015 roku zakończono realizację kolejnego projektu pn. „Remont oczyszczalni ścieków w Narwi”. Celem operacji była poprawa warunków życia mieszkańców i rozwój gospodarczy miejscowości Narew poprzez remont oczyszczalni ścieków.

Odremontowana oczyszczalnia ścieków w Narwi

W ramach realizacji operacji zostały wykonane następujące prace:

1. Urządzenia i instalacje technologiczne:

 • Obiekt 1 – Punkt zlewny ścieków dowożoną
 • Obiekt 2 – Stacja odwodnienia osadu
 • Obiekt 3 – Studnia pompowni
 • Obiekt 4 – Reaktor SBR
 • Uzbrojenie terenu sieci
 • Wyposażenie BHP (zakupy)
 • Uruchomienie i rozruch oczyszczalni

2. Roboty budowlane:

 • Obiekt 1 – Fundament pod kontenerową stację zlewczą
 • Obiekt 2 – Roboty remontowe w pomieszczeniu nr 4
 • Obiekt 2 – Uzupełnienie tynku mozaikowego na cokole
 • Obiekt 2 – Rozebranie rampy wejściowej przy magazynie osadu
 • Obiekt 2 – Wykonanie wiaty i podjazdu
 • Obiekt 3 – Studzienka pompowni
 • Obiekt 2 – Wykonanie podpory pod mieszadło

3. Instalacje elektryczne

 • Instalacje zewnętrzne
 • Rozdzielnice i WLZ-ty
 • Instalacja siłowa i gniazd wtykowych
 • Instalacja oświetleniowa
 • Instalacja połączeń wyrównawczych
 • Badania i pomiary

4. Dodatkowe roboty branży technologicznej:

 • Kanał ściekowy
 • Kanał grawitacyjny ścieków dowożonych
 • Tymczasowy przewód tłoczny
 • Studzienka pompowni
 • Przewóz ścieków do innej oczyszczalni ścieków na czas modernizacji reaktora SBR

Odremontowana oczyszczalnia ścieków w Narwi

Nad prowadzonymi robotami sprawowany był nadzór inwestorski. Łączna wartość projektu to 1 595 571,83 zł, zaś dotacja Unii Europejskiej wyniosła 599 146 zł.

GALERIA ZDJĘĆ