W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca
2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie
zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie
dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz. U. poz. 1339), ustawodawca nakłada na rolników
obowiązki wynikające z w/w ustawy i rozporządzenia.

    Zgodnie z ustawą Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) organem,
który dokonuje kontroli jest Inspekcja Ochrony Środowiska. Kontroli podlegają następujące
zagadnienia oraz dokumenty:
stosowanie nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub
przykrytych śniegiem,
rolnicze wykorzystanie nawozów w pobliżu wód powierzchniowych,
rolnicze wykorzystanie nawozów na terenach o dużym nachyleniu,
okresy nawożenia,
warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami,
dawki i sposoby nawożenia azotem,
plan nawożenia azotem,
umowy, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach
i nawożeniu, tzn. umowy, zawarte w formie pisemnej, dotyczące zbycia nawozów
naturalnych do bezpośredniego rolniczego wykorzystania,
dokumenty, w których zgodnie z ust. 2 rozdziału 1.3. Programu działań, dokumentuje
się termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz
termin siewu jesienne uprawy,
mapy, szkice działek z zaznaczeniem lokalizacji pryzmy oraz daty złożenia obornika
w danym roku na danej działce, w sytuacji czasowego przechowywania obornika
bezpośrednio na gruntach rolnych.

    Podczas dotychczas przeprowadzonych kontroli, Inspekcja Ochrony Środowiska,
stwierdzała najczęściej następujące nieprawidłowości:
- brak dokumentacji stosowania Programu Działań,
- stosowanie nawozów w terminach, w których wykorzystanie jest niedozwolone,
- odcieki z płyty obornikowej,

- niewłaściwe magazynowanie kiszonki,
- przekroczenie maksymalnej dozwolonej do stosowania dawki nawozów naturalnych,
- zlokalizowanie pryzmy na terenie o spadku wyższym niż 3%.

    W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska może wydać decyzje administracyjne ustalające termin usunięcia
nieprawidłowości oraz decyzje ustalające obowiązek uiszczenia opłaty.

    W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie rolnikom
w sposób zwyczajowo przyjęty informacji zawartych w piśmie.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
Mirosława Jaroszewicz - Łojewska
Dyrektor Wydziału
Rolnictwa i Środowiska

 
narew herb