ZARZĄDZENIE NR 184/20

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 21 września 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Kutowa

Na podstawie § 24 ust. 1 i 2 w związku z § 35 ust. 1 pkt 2 Statutu sołectwa Kutowa przyjętego uchwałą Nr XXVI/182/13 Rady Gminy Narew z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Kutowa (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 974 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 • l. 1. W związku z upływem kadencji zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Kutowa w dniu 3 października 2020 roku (sobota), o godz. 12.00. w Kutowej (u dotychczasowego sołtysa – Kutowa 7) w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.
 1. Proponuje się następujący porządek obrad zebrania wiejskiego:

1)   otwarcie zebrania;

2)   wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta;

3)   stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego i przyjęcie proponowanego porządku;

4)   wybór komisji skrutacyjnej;

5)   dokonanie wyboru sołtysa:

 1. a) przyjęcie przez komisję skrutacyjną zgłoszeń kandydatów na sołtysa,
 2. b) przeprowadzenie tajnego głosowania,
 3. c) sporządzenie protokołu i ogłoszenie wyników wyborów.

6)   dokonanie wyboru rady sołeckiej:

 1. a) przyjęcie przez komisję skrutacyjną zgłoszeń kandydatów na członków rady sołeckiej,
 2. b) przeprowadzenie tajnego głosowania,
 3. c) sporządzenie protokołu i ogłoszenie wyników wyborów.
 • 2. Treść ogłoszenia o zwołania zebrania stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń sołectwa Kutowa oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Narew.

 

Załącznik

do zarządzenia Nr184/20

Wójta Gminy Narew

z dnia 21 września 2020 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY NAREW

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Kutowa

w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Kutowa

Zaprasza się mieszkańców sołectwa Kutowa na zebranie wiejskie w dniu 3 października 2020 roku (sobota) na godzinę 12.00. w Kutowej (u dotychczasowego sołtysa – Kutowa 7) w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady soleckiej, zgodnie z Zarządzeniem Nr 184/20 Wójta Gminy Narew z dnia 21 września 2020 r.

Proponowany porządek zebrania:

1)   otwarcie zebrania;

2)   wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta;

3)   stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego i przyjęcie proponowanego porządku;

4)   wybór komisji skrutacyjnej;

5)   dokonanie wyboru sołtysa:

 1. a) przyjęcie przez komisję skrutacyjną zgłoszeń kandydatów na sołtysa,
 2. b) przeprowadzenie tajnego głosowania,
 3. c) sporządzenie protokołu i ogłoszenie wyników wyborów.

6)   dokonanie wyboru rady sołeckiej:

 1. a) przyjęcie przez komisję skrutacyjną zgłoszeń kandydatów na członków rady soleckiej,
 2. b) przeprowadzenie tajnego głosowania,
 3. c) sporządzenie protokołu i ogłoszenie wyników wyborów.