Narew, dnia 15 listopada 2018 r.

Z.Sz.P.4.2018

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi uprzejmie informuje iż prowadzi postępowanie na podstawie Zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi z dnia 07 października 2014. w sprawie wprowadzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, w sprawie wyłonienia wykonawcy

na kompleksową usługę w zakresie dostawy węgla kamiennego – orzech w ilości 100 ton o następujących parametrach:

  • granulacja: 50-100mm
  • wartość opałowa – nie mniej niż 24 MJ/kg
  • zawartość popiołu – do 8%,
  • zawartość siarki – 0,6 - 1,00%,
  • wilgotność nie wyższa niż 15% ,

w terminie: sukcesywnie do dnia 30 kwietnia 2019r. nie mniej niż 25 ton miesięcznie.

Adres dostawy i rozładunku: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi (plac przed kotłownią ) ul. Mickiewicza 81. Ze względu na małą powierzchnię placu składowego węgiel należałoby dostarczyć samochodami ładowności do 12 ton.

Płatność przelewem do 30 dni po wystawieniu faktury.

Termin realizacji zadania: do 30 kwietnia 2019

Ofertę należy złożyć do dnia 29 listopada 2018r. w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi, ul. Mickiewicza 81, pokój Nr 233 I piętro do godz. 8:30

Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się 29.11.2018r. o godz. 9:00 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Narwi, pokój Nr 235 I piętro.

Kryterium wyboru oferty:

  1. cena brutto – 90%
  2. wartość opałowa-10%

Kryterium: „cena brutto”:

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 90 punktów, przy założeniu, że 1 pkt. = 1 %.
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Faktyczna ilość punktów (C) zostanie obliczona według następującego wzoru:

wegiel wz1

gdzie:
C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej

Kryterium: „wartość opałowa”:

Wykonawca może zaproponować wartość opałową, w następujących wysokościach: od 24 MJ/kg do 30 MJ/kg, 30 MJ/kg do 35 MJ/kg, pow. 35 MJ/kg

Faktyczna ilość punktów (W) zostanie obliczona następująco:

od 24 MJ/kg do 30 MJ/kg 4 pkt.
pow. 30 MJ/kg do 35 MJ/kg 6 pkt.
pow. 35 MJ/kg 10 pkt.

W tym kryterium można maksymalnie uzyskać 10 punktów, przy założeniu, że 1pkt. = 1 %.

UWAGA: w przypadku błędnego wypełnienia oferty w zakresie wartości opałowej, tj. braku wskazania lub wskazania kilku, bądź wskazania innego niż opisane w druku oferty wartości opałowej, oferta otrzyma 1 pkt., a wartość opałowa zostanie przyjęta jako 24 MJ/kg.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

wegiel wz2

gdzie:
C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto”
W – ilość punktów uzyskanych w kryterium „wartość opałowa”

Jeśli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Uprzejmie zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi
mgr Jerzy Ostapczuk

 

 

Do pobrania:

Wzór formularza oferty cenowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty