projekt platforma wspolpracy logo

24 września 2014 roku o godz. 18.00 spotkaliśmy się ponownie po dłuższej przerwie, by wspólnie debatować nad rozwojem regionu. Spotkanie to miało szczególny charakter, gdyż poświęcone było priorytetowemu dokumentowi strategicznemu powiatu hajnowskiego „ Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020”. Przedstawiciele Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego z Wrocławia (wykonawca dokumentu) zaprezentował końcowe efekty kilkumiesięcznej, wytężonej pracy nad strategią. Przedtem odbyliśmy z nimi trzy spotkania konsultacyjne, na których przedstawiali zainteresowanym cząstkowe prace. Podsumowana została część diagnostyczna oraz propozycja celów strategicznych, celów operacyjnych oraz planów zadaniowych. W trakcie uczestnicy wnosili swoje uwagi oraz komentarze. Opracowany projekt dokumentu poddany wówczas zostanie pod konsultacje społeczne.

Platforma Dialogu i Współpracy

Zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu hajnowskiego do zapoznania się z jego treścią. Jest to o tyle ważne, iż to my wszyscy będziemy beneficjentami jego celów i przewidzianych w nim zadań.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu "Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opracowanie materiału:
Starostwo Powiatowe w Hajnówce