Protokół Nr I/14

I Sesja VII kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady I Sesji Rady Gminy Narew otworzyła o godz. 11.00 Radna Senior Halina Turbaczewska.

Następnie Przewodnicząca obrad Radna Senior Halina Turbaczewska na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 14 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Radna nieobecna nieusprawiedliwiena: Aneta Leonowicz. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca obrad Radna Senior Halina Turbaczewska powitała radnych nowej kadencji, pełniącego funkcję Wójta Gminy Narew Pana Czesława Kazimierza Młodzianowskiego, sołtysów, pracowników urzędu gminy, kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, radną powiatową nowej kadencji Panią Agnieszkę Jarmocik oraz wszystkich zebranych.

Przewodnicząca obrad Radna Senior Halina Turbaczewska oddała głos dla przedstawicieli Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Hajnówce.

Pracownik KRUS Eugenia Malinowska: „Witam Państwa bardzo serdecznie. Konkurs pt. „Poprawa warunków bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym” organizowany był przez Placówkę Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Hajnówce we współpracy z Gminą Narew. Celem konkursu było upowszechnianie wśród rolników znajomości zasad bezpieczeństwa pracy i wdrażanie ich we własnym gospodarstwie rolnym. Do konkursu przystąpiło 7 rolników, którzy wykonali 42 zalecenia prewencyjne. Wyrównali nawierzchnię podwórzy, założyli nowe osłony na wały przegubowo-teleskopowe w sprzęcie rolniczym, w drzwiach budynków inwentarskich i gospodarczych zamontowali stopki zabezpieczające przed samoczynnym otwieraniem, utworzyli bezpieczne miejsca na przechowywanie ostrych narzędzi, skompletowali środki ochrony osobistej do pracy, zorganizowali punkty przeciwpożarowe. na terenie swoich gospodarstw, zadbali o estetyczny wygląd posesji. Komisja konkursowa 24 października 2014 roku dokonała oceny wykonanych zadań prewencyjnych i estetyki w obrębie gospodarstw. Przyznano następujące miejsca: I miejsce – Pani B. R. z Gorodczyna (otrzymała 115 punktów), II miejsce – Państwo B. i W. P. z Odrynek (105 pkt), III miejsce – Państwo I. i A. I. z Gorodczyna (74 pkt), IV miejsce – Państwo A. i W. K. z Odrynek (68 pkt) oraz Państwo B. i R. B. z Gorodczyna (68 pkt). Wszystkie gospodarstwa znalazły się prawie na podium. Komisja konkursowa przyznała również nagrodę specjalną dla Pani B. R. za bezpieczne i estetyczne gospodarstwo rolne. Także jeszcze dodatkowe gratulacje. Wszystkim uczestnikom gratuluję, bo przez to ich gospodarstwa stały się bardziej bezpieczne. Nagrody ufundowane zostały przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jak również przez Wójta Gminy Narew i teraz tym osobom, które przybyły na podsumowanie poproszę o wręczenie. Nagrody i dyplomy wręczy Kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Hajnówce Pan Mirosław Romaniuk, a z ramienia gminy Pan Wójt.”

Kierownik PT KRUS w Hajnówce Mirosław Romaniuk oraz pełniący funkcję Wójta Gminy Narew Czesław Kazimierz Młodzianowski dokonali wręczenia nagród w konkursie pt. „Poprawa warunków bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym”.

Pracownik KRUS Eugenia Malinowska: „Chcielibyśmy podziękować dwóm gospodarstwom: Państwu K. i Państwu B., którzy uczestniczyli w ogólnokrajowym konkursie na bezpieczne gospodarstwo rolne. Dyplomy zostały tutaj przy okazji wręczone. Gratulujemy udziału i życzymy w następnym roku wyższych pozycji.”

Kierownik PT KRUS w Hajnówce Mirosław Romaniuk: „Gratulujemy serdecznie wszystkim uczestnikom, gratulujemy zwycięzcom nagród. Na pewno to Wam się przyda w gospodarstwie. Dziękujemy tutaj za udział, za współpracę z gminą i liczymy w dalszej perspektywie, w następnych latach w Wasze zaangażowanie i współpracę z Placówką Terenową KRUS w Hajnówce. Korzystając z tej okazji dzisiaj gratulujemy wszystkim radnym, bycia radnym, wyboru. Gratulujemy też przyszłemu Wójtowi i po prostu życzymy Wam sukcesu, żeby Wasza gmina kwitła, żebyście byli i Wy zamożniejsi i przez to gmina będzie zamożniejsza. Także wszystkiego dobrego Wam życzymy.”

 

Ad. 2 Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.

Przewodnicząca obrad Radna Senior Halina Turbaczewska udzieliła głosu Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Narwi Tamarze Juszkiewicz, która wręczyła wszystkim obecnym radnym zaświadczenia o wyborze.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Narwi Tamara Juszkiewicz: „Dzień dobry Państwu. W imieniu Gminnej Komisji Wyborczej w Narwi składam gratulacje z objęcia mandatu radnego Gminy Narew. Życzę Wam abyście podejmowali mądre decyzje, bez konfliktów, w życzliwości i żeby dbaliście Państwo o rozwój naszej gminy. Dziękuję.”

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Narwi Tamara Juszkiewicz dokonała wręczenia radnym zaświadczeń o wyborze.

 

Ad. 3 Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych gminy.

Przewodnicząca obrad Radna Senior Halina Turbaczewska wyjaśniła, że ślubowanie będzie przebiegało w ten sposób, że zostanie odczytana rota ślubowania, a następnie kolejno wyczytany radny wypowie słowo „Ślubuję”. Po tym słowie można dodać zwrot „Tak mi dopomóż Bóg”. Poprosił wszystkich o powstanie. Przewodnicząca obrad Radna Senior Halina Turbaczewska odczytała Rotę Ślubowania, a kolejno wyczytywani przez najmłodszego wiekiem radnego Michała Kozyrskiego radni wypowiadali słowo „Ślubuję”. Wszyscy Radni obecni na sesji złożyli ślubowanie, a tym samym zostali zaprzysiężeni do wykonywania mandatu radnego przez okres czteroletniej kadencji. Fakt ten potwierdził każdy ze ślubujących własnoręcznym podpisem Roty Ślubowania. Roty Ślubowania stanowią załączniki od Nr 2 do Nr 15 do protokołu.

 

Ad. 4 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca obrad Radna Senior Halina Turbaczewska wyjaśniła, że wszyscy radni otrzymali projekt porządku obrad. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym został on zaproponowany przez Komisarza Wyborczego. Następnie zwróciła się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Przewodnicząca obrad Radna Senior Halina Turbaczewska poddała pod głosowanie porządek obrad. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych gminy.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady.
  6. Wybór Przewodniczącego Rady.

 

Ad. 5. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady.

Przewodnicząca obrad Radna Senior Halina Turbaczewska poprosiła o podanie trzech kandydatów do komisji skrutacyjnej.

Radna Tamara Leszczyńska zgłosiła swoją kandydaturę.

Radna Joanna Szafrańska zgłosiła swoją kandydaturę.

Radny Piotr Lewczuk zgłosił swoją kandydaturę.

 

Ad. 6. Wybór Przewodniczącego Rady.

Przewodnicząca obrad Radna Senior Halina Turbaczewska wyjaśniła, że wybór Przewodniczącego Rady Gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym odbywać się będzie w głosowaniu tajnym. Aby dokonać wyboru Radni muszą zgłosić kandydatów na Przewodniczącego Rady i przeprowadzić głosowanie. Wybór będzie odbywał się zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do protokołu komisji skrutacyjnej.

Przewodnicząca obrad Radna Senior Halina Turbaczewska poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady.

Radna Zenaida Iwaniuk zgłosił kandydaturę Walentyny Timofiejuk, która wyraziła zgodę.

Radny Roman Ostapczuk zgłosił kandydaturę Wiery Dudzicz, która wyraziła zgodę.

Przewodnicząca obrad Radna Senior Halina Turbaczewska zapytała czy są jeszcze jakieś propozycje. Więcej kandydatów nie zgłoszono.

Przewodnicząca obrad Radna Senior Halina Turbaczewska powiedziała, że w materiałach sesyjnych radni otrzymali projekt regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady.

Przewodnicząca obrad Radna Senior Halina Turbaczewska poprosił Sekretarza Gminy Wojciecha Popławskiego o wyjaśnienie zasad głosowania.

Sekretarz Gminy Wojciech Popławski: „Dzień dobry Państwu. Regulamin głosowania dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy jest załącznikiem do protokołu, który później komisja skrutacyjna sporządzi. Cóż tutaj więcej dodawać ponad to co Państwo macie. Przeczytam jeszcze raz żeby to ze słuchu bardziej się utrwaliło. Głosowanie jest przeprowadzane w oparciu o zasady wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i tego regulaminu. Wynik będzie ustalany tylko w oparciu o głosy ważne. Każda karta, którą Państwo otrzymacie będzie opatrzona pieczątką gminy. Jest Państwa 14 osób więc będzie wydanych 14 kart. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że się stawia znak „X” albo krzyżyk przy nazwisku kandydata, którego Państwo uważacie, że jest na Przewodniczącego właściwy. Wszelkie znaki, wykreślenia, przekreślenia, w tym również „X” lub krzyżyk postawiony poza przeznaczoną kratką traktuje się jako dopiski nie wpływające na ważność głosu. Natomiast wszelkie znaki graficzne w obrębie przeznaczonej kratki, w tym w szczególności zamazanie, przekreślenie powodują nieważność. Czyli „X” lub krzyżyk musi być w kratce aby głos był ważny. Regulamin określa zasady głosowania w przypadku zgłoszenia jednego kandydata oraz w przypadku dwóch lub więcej. Tu mamy ten przypadek, że jest dwóch kandydatów, więc ten punkt pierwszy dotyczący głosowania, gdy jest jeden kandydat pominę. Karta będzie wyglądała tak jak macie Państwo na drugiej stronie materiałów, czy będzie tak lub nie, no i gdy zgłoszono dwóch kandydatów lub więcej to jest ten wzór, który macie Państwo na dole w załączonych materiałach. No i to jest chyba wszystko według tego regulaminu. Także spokojnie i poprawnie.

Przewodnicząca obrad Radna Senior Halina Turbaczewska zapytała czy są uwagi lub pytania. Pytań nie zadano.

Przewodnicząca obrad Radna Senior Halina Turbaczewska poddała pod głosowanie Regulamin głosowania dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Narew na I sesji w głosowaniu tajnym w dniu 1 grudnia 2014 roku. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem regulaminu głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Regulamin głosowania dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Narew na I sesji w głosowaniu tajnym w dniu 1 grudnia 2014 roku został przyjęty.

Przewodnicząca obrad Radna Senior Halina Turbaczewska poprosiła Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania.

Następnie przeprowadzono głosowanie tajne w ten sposób, że wyczytywany przez Komisję Skrutacyjną radny odbierał kartę do głosowania, oddawał głos i wrzucał kartę do urny.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Joanna Szafrańska odczytała Protokół z przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Narew w dniu 1 grudnia 2014r., który stanowi załącznik do uchwały Rady Gminy Narew z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Narew.

Komisja ustaliła, że na stan 15 radnych, w sesji uczestniczy 14 radnych, którym wydano karty do głosowania. W głosowaniu udział wzięło – 14 radnych. Z urny wyjęto 14 kart, w tym kart ważnych – 14. Głosów nieważnych oddano – 0. Głosów ważnych oddano – 14. Spośród ważnie oddanych głosów Wiera Dudzicz otrzymała 6 głosów, Walentyna Timofiejuk – głosów 8. Bezwzględna większość przy 14 głosach ważnych wynosi 8. Komisja stwierdziła, że wymaganą większość uzyskała Pani Walentyna Timofiejuk, w związku z czym została wybrana na Przewodniczącą Rady Gminy Narew.

W związku z wyborem Pani Walentyny Timofiejuk na funkcję Przewodniczącej Rady Przewodnicząca obrad Radna Senior Halina Turbaczewska odczytała Uchwałę Nr I/1/14 Rady Gminy Narew z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Narew. Uchwała stanowi załącznik Nr 16 do oryginału protokołu.

Nowo wybranej Przewodniczącej Rady Walentynie Timofiejuk Przewodnicząca obrad Radna Senior Halina Turbaczewska przekazała dalsze prowadzenie obrad.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk powiedziała: Chciałam serdecznie podziękować. Na samym początku chciałam serdecznie podziękować swoim wyborcom. Po prostu pozytywnie mnie zaskoczyliście. Dziękuję bardzo i postaram się, aby za cztery lata ci wyborcy nie powiedzieli takiego słowa, że się zawiedli. Gratuluję wszystkim radnym, dziękuję za to, że powierzyliście mi na cztery lata taką ważną funkcję. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy przez te cztery lata podejmowali trafne decyzje, a jest o co zabiegać dla dobra oczywiście społeczeństwa i dla dobra naszej Narwi. Dziękuję bardzo.”

Radna Halina Turbaczewska: „Proszę Państwa, ja jeszcze mam prośbę do radnych. Dzisiaj zostaliśmy zaprzysiężeni, więc musimy oświadczenia majątkowe wypełnić i to jak najszybciej. To ma być dostarczone do dwóch miesięcy.”

Radna Joanna Szafrańska: „Mam pytanie, czy tam też PIT trzeba dostarczyć?”

Radna Halina Turbaczewska: „Nie.”

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk: „Panie Wójcie, chciałam Panu serdecznie podziękować za tych parę miesięcy rządów u nas. Służył Pan radą i pomocą dla naszych pracowników, dla naszej gminy i mam nadzieję, że nadal będziemy mogli na Pana liczyć. Dziękuję bardzo.”

Pełniący funkcję Wójta Czesław Kazimierz Młodzianowski: „Powiem tak jak Pani Przewodnicząca. Też jestem zaskoczony bo nie przewidziałem. Bardzo się cieszę, przyjąłem jako dobrodziejstwo opatrzności, że mogłem być tutaj 4 miesiące, może jeszcze parę dni. Nie wywoływałem, nie generowałem konfliktów. Starałem się, żeby o Narwi było albo dobrze mówione, albo generalnie wcale. Udało się, uzyskałem podziękowanie wojewody, już byłego. Także patrzcie, w ciągu tych 4 miesięcy przeżyłem Premiera, wojewodę i jeszcze nie wiadomo, rozważają co dalej ze mną zrobić. Ale mówię krótko, są dwie rzeki najważniejsze. Także Narew już mam zaliczoną, a potem pociągnę gdzieś za rok, dwa w stronę Bugu, bo chyba coś tam się będzie szykowało. Uważam, że to zdarzenie nie kończy się z moim odejściem, bo nie będę ani trzaskał drzwiami, ani cokolwiek, bo uważam, że swoją praktyką zasłużyłem na przyzwoite rozstanie. Trzeba skromnie przyjmować i spokojnie tracić. Uważam, że w dalszej kolejności będę w Narwi bywał. Jeżeli będę do czegoś potrzebny oczywiście nie odmawiam, ponieważ to nie jest tak, że 4 miesiące i nic mnie więcej nie interesuje. Z tego co wiem to mam zaproszeń na kilka imprez standardowych, także tak jak poprzedni Wójtowie, powiedziano nawet, że dożywotnio, więc postaram się zaufania nie zmarnować i chciałbym po prostu bywać. Nawet towarzysko wpaść, czy do Wójta, czy do Pani Przewodniczącej na przysłowiową kawę i porozmawiać jak się dalej toczy. Nie wiadomo co komu jest sądzone, pisane itd. Jak Państwo wiecie, historia zatoczyła koło. Wyobraźcie sobie, gdybym złe miał wejście, jakie miałbym wyjście teraz. A tak jest i tu dobrze i tu dobrze. Na tym polega sprawowanie władzy, żeby się różnić i nie robić sobie, kopać dołków, ponieważ zło wraca złem, a dobro dobrem, więc postanowiłem żeby jakoś moje imię nienajgorzej wspominano. To co wcześniej powiedziałem 11 listopada, tutaj na miejscowym cmentarzu jest pochowany mój dziadek i to mnie też zobowiązywało do jakiejś poprawności. Poza tym już ja mam i wiek, już nie dodam skromie wykształcenie i wieloletnia praktyka z bardzo różnymi ludźmi jak to w moim zawodzie bywa, generuje pewien określony sposób zachowania. W związku z tym nie ukrywam, że będzie mi trochę rozstać się ciężkawo, ale też już tęsknię do swojej pracy, gdzie ludzie wydzwaniają, muszę wyłączać telefon kiedy wracam. To też jest po prostu bardzo miłe i taki powinien być standard powiedzmy sobie urzędnika. Co prawda zastanawiałem się nad tym, bo czasami refleksja taka przychodzi, że skoro Premier mnie wyznaczył, to niech mnie teraz odznaczy. Nie wiem, niech przyjeżdża z Brukseli i mnie wywozi stąd, odwołuje czy cokolwiek, ponieważ gdybym zechciał strajkować, jakiś strajk okupacyjny, byłby problem prawny. Ale oczywiście do tego nie dojdzie, to w ramach żartu. Jeszcze będzie sesja, na której przekażemy władzę, obowiązki i rozstaniemy się w pokoju. Dziękuję bardzo.”

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk: „Chciałam tutaj poprosić nowo wybranego Wójta. Panie Wójcie, otrzymał Pan wielkie poparcie społeczeństwa. Mam nadzieję, że nasza współpraca w ciągu tych 4 lat będzie owocna. Pieniądze, które czekają na nas wykorzystamy, czy zdobędziemy z nawiązką, oczywiście przy pomocy radnych. Mam nadzieję na współpracę, życzę tego z całego serca i oby za 4 lata jeszcze raz.”

Nowo wybrany Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział: „Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zasady współpracy są oczywiste. To Rada Gminy jest organem stymulującym i ukierunkowującym rozwój naszej gminy. Wójt wraz z podwładnymi pracownikami jest organem wykonawczym. Tutaj oddaję się do Państwa dyspozycji. Jakieś doświadczenie i wiedzę w tej kwestii mam jeżeli chodzi o wykonawstwo. Jednak podkreślam raz jeszcze, to Państwo jesteście tym organem i to w Państwa ręce społeczeństwo powierzyło podatki, subwencje i dotacje i to Państwo ukierunkowują na najbliższe 4 lata rozwój naszej gminy. Wszystkiego dobrego.”

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zamknęła obrady o godz. 11.50.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 17 do oryginału protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 18 do oryginału protokołu.

 

Protokolant:

Andrzej Rusaczyk

Przewodnicząca obrad:

Halina Turbaczewska

Przewodnicząca Rady

Walentyna Timofiejuk