Uncategorised

Przepisy prawa na podstawie, których przetwarzamy Państwa dane osobowe:
• Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 657 z późn. zm.)
• Art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.)
• Art. 47 b Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pozn. zm.)
• Przepis szczególny: Rozdział VII KPA p.n. Skargi i wnioski oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 w spr. organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
• ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i w Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (dzu z 2018 r p.647)
• ustawa z 19 listopada 1999 r. Prawo Przedsiębiorcy
• ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
• ROBOTY PUBLICZNE – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy;
• ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 67 ust. 1, art. 57 ust. 2.
• Warunki zabudowy i cele publiczne :ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.)
• Ewidencja wniosków o warunkach zabudowy ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.).
• Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.)
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.)
• Rejestr opłat planistycznych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.)
• Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2018 poz. 800)
• Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 poz. 1785 z póź. zm.)
• Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 poz. 1892)
• Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 poz. 1821)
• Ustawa o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) art. 24 h.
• Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1464 z późn. zm.),
• ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności;
• Ustawa z 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz 754).
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w spr. podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz. U. 2010 nr 98, poz. 634)
• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w spr. szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych ARiMR (Dz.U. Z 2015 r. poz. 187 z poźn. zm.)
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.).
• Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1778 t.j.).
• Rozdział VII KPA p.n. Skargi i wnioski oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 w spr. organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U., poz. 1123, z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. DZ. U. z 2018r., poz. 217 z późn. zm.)
• Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków – art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
• Art. 11a ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, art. 11a ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13.09.1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
• Art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
• Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z2005 r. poz. 1390), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy par. 2.1 i par. 7.2.
• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowu (t.j. Dz.u. Z 2016 r. poz. 487).
• Dotacje na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest: art. 400a ust. 1 pkt 8 oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych: art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
• Dotacje na modernizacje istniejących studni: art. 403 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 j.t. z pózn. zm.) ; przepisy w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. poz.755, z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25.08. 2004 w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków, par. 7 (Dz.U. nr 312 z dnia 25.08.2004, poz. 2153).
• Ustawa o ochronie praw lokatorów
• Art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 22.03.2018 o zmianie ustawy -Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Z 2018 r. poz.651).
• Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity, Dz.U. 2004, Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2017 t.j z dnia 2017.01.30, poz. 180)
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. 2018 t.j z dnia 2018.04.20, poz. 755).
• Art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. Z 2018 r. poz. 142).
• Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
• Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
• Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
• Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych,
• Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
• Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
• Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
• Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
• Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
• Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej,
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
• Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
• Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
oraz inne akty prawa powszechnie obowiązującego do których stosowania z mocy ustawy zobligowany jest Gmina Narew

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO – ogólna sprawy urzędowe Urząd Gminy w Narwii

Szanowni Państwo,
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych w Gminie Narew (siedziba: ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) jest:
a. Wójt Gminy Narew– w sprawach dotyczących zakresu działań i zadań wynikających z ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), prowadzonych postępowań administracyjnych.
b. W stosunku do danych przetwarzanych przez Gminę Narew w ramach zadań zleconych przez administrację rządową – Wojt Gminy Narew występuje w roli współadministratora Państwa danych osobowych.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych–z którym może się Pan/Pani skontaktować się pod nr tel. 507944239 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo tradycyjnie adres Urzędu Gminy Narew ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku ze składanymi podaniami/wnioskami o różnej treści i formie, a także w ramach wszczynanych z urzędu postępowań administracyjnych w celu realizacji przez Gminę jej zadań będą przetwarzane
w celu/celach
1) aby rozpatrzyć wniosek/podanie/prośbę, które złożyłeś;
2) zawiadomić Cię o sposobie załatwienia sprawy;
3) zarchiwizować sprawę (przekazać dokumenty sprawy do archiwum).
i na podstawach:
a) wypełnienia obowiązku prawnego, wynikającego z przepisów prawa, tj w szczególności: realizacji wniosków, podań i żądań złożonych przez osobę, której dane dotyczą - art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO lub art.9 ust. 2 pkt. g) RODO w procesie właściwej realizacji złożonego podania lub postępowania administracyjnego zgodnie ustawą tj. z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego albo innymi przepisami prawa (kliknij tutaj)
b) wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Gminę, jej organy i Urząd, a wynikających z przepisów szczególnych regulujących działalność (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
c) podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Urzędem, w tym profilowania pod kątem badania zdolności finansowej, analizy ryzyka, itp. (art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust 1 lit a RODO),
d) podjęcia działań o charakterze komunikacyjnym zmierzającym do sprawnego załatwienia sprawy (art. 6 ust 1 lit a RODO),
e) świadczenia na rzecz mieszkańców społecznie oczekiwanych usług dodatkowych (art. 6 ust 1 lit a RODO),

4. Dane osobowe są przechowywane przez czas rozpatrzenia wniosku/podania/sprawy w tym prowadzenia postępowania administracyjnego. W związku z obowiązkiem archiwizowania dane osobowe będą przechowywane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Co do zasady najpierw będą one przechowywane w naszym archiwum zakładowym, a po 25 latach będą przekazane do archiwum państwowego po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. prawo do przenoszenia danych;
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO – szczególnie gdy podajesz swoje dane kontaktowe np. numer telefonu albo emial), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
7. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest:
a. wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel, w jakim Pani/Pan je podaje, skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub koniecznością wykonania przez administratora zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji Pani/Pana interesu prawnego;
b. nieobligatoryjne, w przypadku, kiedy cel, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał, nie skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora żadnego obowiązku prawnego lub nie skutkuje koniecznością wykonania przez administratora żadnego zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
8. Odbiorcami danych osobowych są podmioty zajmujące się obsługą Administratora pod kątem wsparcia usług IT. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również:
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Narew przetwarzają dane osobowe.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO - Uczestnicy obrad sesji Rady Gminy w Narwii

Szanowni Państwo,
1. uprzejmie informuję, że obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994) oraz art. 6 ust. 1 lit. c,e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO.
2. Udział w obradach Sesji Rady Gminy w Narwii jest dobrowolny. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych również w postaci wizerunku.
3. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Narew– (siedziba: ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) – w sprawach dotyczących zakresu działań i zadań wynikających z ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym.
4. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych –z którym może się Pan/Pani skontaktować się pod nr tel. 507944239 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo tradycyjnie adres Urzędu Gminy Narew ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew
5. Cel przetwarzania danych: Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. c RODO i będzie się odbywać w celu wykonywania przez Gminę Narew ustawowych zadań publicznych w szczególności wynikających z prawa obywateli do uzyskiwania informacji. Ponadto, działalność organów gminy jest jawna, w związku z czym Rada Gminy ma obowiązek sporządzania i udostępniania materiałów wizualnych i teleinformatycznych rejestrujących obrady sesji Rady.
6. Podstawa prawna: Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, a także art. 6 ust. 1 lit. c RODO i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
• podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
• podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych (wsparcie IT);
• osoby trzecie, w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną i jest udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Narwii,
• na stronie Urzędu Gminy Narew na www.youtube.com.
8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie, przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego. Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych kolejno w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane osobowe będą przechowywane wieczyście w archiwum.
9. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie będą profilowane.
12. Pani/Pana dane osobowe, w związku z upublicznianiem nagrań za pośrednictwem serwisu www.youtube.com, mogą być przekazywane do państw trzecich w ramach korzystania z youtube.com tj. usług Google Ireland Limited („Google”), firmę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, ale odbywa się to zgodnie z zasadami ochrony prywatności określonymi w zakładce prywatność na stronie youtube.com.

Klauzula informacyjna (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorami są:
1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie 00-060 przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie 02-591 przy
ul. Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.
3. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem jest Wójt Gminy Narew (siedziba: ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew .

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Wójtem Gminy Narew można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora albo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych,
z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Narew wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo tradycyjnie adres Urzędu Gminy Narew ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
• zarejestrowania w związku z:
o nadaniem lub zmianą numeru PESEL,
o zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem,
o zmianą obywatelstwa,
o wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu,
o zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,
• rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:
o zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
o wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
o zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski
• uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL;
• usunięcia niezgodności w danych;
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.
ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom:
• służbom;
• organom administracji publicznej;
• sądom i prokuraturze;
• komornikom sądowym;
• państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;
• osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
• jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
• innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny
w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach.
Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:
 kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,
 organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
 organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
 wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
 wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności

 

Klauzula informacyjna (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorami są:
1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie 00-060 przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru;
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie 02-591 przy
ul. Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych;
3. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty administratorem jest Wójt Gminy Narew (siedziba: ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..).

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Wójtem Gminy Narew można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora (siedziba: ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew, albo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych,
z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Narew wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo tradycyjnie adres Urzędu Gminy Narew ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
• wydania Pani/Panu dowodu osobistego.
• unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu:
o zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,
o zmiany danych zawartych w dowodzie,
o upływu terminu ważności dowodu,
o utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.
• uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.

ODBIORCY DANYCH
W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy
o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:
 organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,
 ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

Klauzula informacyjna dla osoby składającej skargę w trybie przepisów k.p.a.

1. Administrator danych osobowych w sprawach związanych ze skargami i wnioskami w trybie wynikającym z przepisów Działu VIII ustawy z 14.6.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, jest: Wójt Gminy Narew. Z administratorem – Wójtem Gminy Narew można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora siedziba: ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew, albo emailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych–z którym może się Pan/Pani skontaktować się pod nr tel. 507944239 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo tradycyjnie adres Urzędu Gminy Narew ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew
3. Dane osobowe będą przetwarzane, aby:
1) rozpatrzyć skargę, którą złożyłeś;
2) zawiadomić Cię o sposobie załatwienia sprawy;
3) zarchiwizować sprawę (przekazać dokumenty sprawy do archiwum).

4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze), w związku z obowiązkami prawnymi określonymi w prawie krajowym:
1) obowiązek prawny wynikający z przepisów Działu VIII ustawy z 14.6.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w szczególności art. 237-238 KPA oraz z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 8.1.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków – na podstawie tych przepisów mamy obowiązek rozpatrzenia skargi i zawiadomienia Cię o sposobie jej załatwienia;
2) obowiązek prawny wynikający z art. 56 ustawy z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – na podstawie tych przepisów mamy obowiązek zarchiwizowania sprawy.
5. W związku z obowiązkiem rozpatrzenia skargi (wniosku) i zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi, dane osobowe zawarte w skardze będą przetwarzane przez czas rozpatrywania skargi (wniosku). W związku z obowiązkiem archiwizowania dane osobowe zawarte w skardze będą przechowywane wieczyście. Najpierw będą one przechowywane w naszym archiwum zakładowym, a po 25 latach będą przekazane do archiwum państwowego.
6. Odbiorcą danych osobowych będą:
1) archiwum państwowe, zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
2)dostawcy usług informatycznych, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
7. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo żądania sprostowania danych osobowych,
3) prawo żądania usunięcia danych osobowych,
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.
8. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Przy składaniu skargi musisz podać swoje imię i nazwisko oraz adres. Bez podania tych danych Twoja skarga nie będzie rozpatrzona. Wynika to z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 8.1.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Podanie innych danych jest dobrowolne – Ty decydujesz, które dane chcesz nam przekazać.

Jakie uprawnienia posiada podmiot danych?

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
a) Prawo do sprostowania danych
Prawo to obejmuje uprawnienie do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych. Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne.
b) Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
Osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora albo przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (np. dla celów analitycznych lub statystycznych); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, usuniemy te dane, wobec wykorzystania których wniesiony został sprzeciw.
c) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Osoba której dane dotyczą ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych jeżeli:
 osoba której dane dotyczą wycofała zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę;
 dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec wykorzystywania i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Pamiętaj jednak, że jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, to jednak takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie:
- za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
- w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
- z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
e) Prawo dostępu do danych
Osoba, której dane dotyczą ma prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
f) Prawo do cofnięcia zgody
Jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody osoba której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.
g) Prawo do przenoszenia danych
Na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu.
h) Prawo do skargi
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak realizujemy uprawnienia podmiotów danych?

Aby zrealizować swoje uprawnienia opisane powyżej możesz złożyć do nas wniosek
a) za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo
b) osobiście w Urzędzie Gminie Narew.
c) poprzez skrzynkę epuap możecie Państwo przesłać wysyłając PISMO OGÓLNE skierowane do Urzędu Gminy NAREW.
d) tradycyjnie na dres Gminy Narew.

Przykładowy wniosek możesz pobrać TUTAJ

Ponadto udostępniamy w/w wniosek, w platformie EPUAP na stronie www.epuap.gov.pl – możecie je Państwo przesłać wysyłając PISMO OGÓLNE skierowane do Urzędu Gminy NAREW.

Administrator musi być pewny tożsamości osoby, która realizuje swoje uprawnienia z RODO. Dlatego Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Odpowiedź udzielana jest w formie pisemnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano w nim przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, podmiot danych występuje do Administratora z wnioskiem o realizację jednego albo kilu praw, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.
Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu i przyczynach takiego przedłużenia.

Prawo dostępu do danych o czym warto pamiętać?


W Gminie Narew przetwarzamy dane osobowe (szczególnie mieszkańców), na podstawie wielu różnych aktów prawnych. Dlatego w niektórych przypadkach, gdy podmiot danych będzie realizował prawo dostępu do danych osobowych albo kopii danych osobowych administrator wykonujący zadanie publiczne może wezwać osobę, której dane dotyczą, do udzielenia informacji pozwalających na wyszukanie tych danych.
W takim przypadku:
a) zawsze zapewniamy odpowiednie środki służące ochronie interesu lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
b) informujemy osobę, której dane dotyczą, na jej wniosek, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku o podstawie niewykonania obowiązków, o których


Czy z prawa do bycia zapomnianym można korzystać w każdej sytuacji?


Pamiętaj, że pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, nie zawsze to prawo może być zrealizowane.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności. Prawo do bycia zapomnianym nie ma zastosowania, jeśli przetwarzanie jest niezbędne:
• do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
• do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
• z uwagi na: cele zdrowotne lub interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego;
• do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
• do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jakie uprawnienia posiada podmiot danych?

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
a) Prawo do sprostowania danych
Prawo to obejmuje uprawnienie do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych. Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne.
b) Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
Osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora albo przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (np. dla celów analitycznych lub statystycznych); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, usuniemy te dane, wobec wykorzystania których wniesiony został sprzeciw.
c) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Osoba której dane dotyczą ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych jeżeli:
 osoba której dane dotyczą wycofała zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę;
 dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec wykorzystywania i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Pamiętaj jednak, że jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, to jednak takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie:
- za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
- w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
- z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
e) Prawo dostępu do danych
Osoba, której dane dotyczą ma prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
f) Prawo do cofnięcia zgody
Jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody osoba której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.
g) Prawo do przenoszenia danych
Na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu.
h) Prawo do skargi
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak realizujemy uprawnienia podmiotów danych?

Aby zrealizować swoje uprawnienia opisane powyżej możesz złożyć do nas wniosek
a) za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo
b) osobiście w Urzędzie Gminie Narew.
c) poprzez skrzynkę epuap możecie Państwo przesłać wysyłając PISMO OGÓLNE skierowane do Urzędu Gminy NAREW.
d) tradycyjnie na dres Gminy Narew.

Przykładowy wniosek możesz pobrać TUTAJ

Ponadto udostępniamy w/w wniosek, w platformie EPUAP na stronie www.epuap.gov.pl – możecie je Państwo przesłać wysyłając PISMO OGÓLNE skierowane do Urzędu Gminy NAREW.

Administrator musi być pewny tożsamości osoby, która realizuje swoje uprawnienia z RODO. Dlatego Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Odpowiedź udzielana jest w formie pisemnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano w nim przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, podmiot danych występuje do Administratora z wnioskiem o realizację jednego albo kilu praw, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.
Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu i przyczynach takiego przedłużenia.

Prawo dostępu do danych o czym warto pamiętać?


W Gminie Narew przetwarzamy dane osobowe (szczególnie mieszkańców), na podstawie wielu różnych aktów prawnych. Dlatego w niektórych przypadkach, gdy podmiot danych będzie realizował prawo dostępu do danych osobowych albo kopii danych osobowych administrator wykonujący zadanie publiczne może wezwać osobę, której dane dotyczą, do udzielenia informacji pozwalających na wyszukanie tych danych.
W takim przypadku:
a) zawsze zapewniamy odpowiednie środki służące ochronie interesu lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
b) informujemy osobę, której dane dotyczą, na jej wniosek, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku o podstawie niewykonania obowiązków, o których


Czy z prawa do bycia zapomnianym można korzystać w każdej sytuacji?


Pamiętaj, że pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, nie zawsze to prawo może być zrealizowane.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności. Prawo do bycia zapomnianym nie ma zastosowania, jeśli przetwarzanie jest niezbędne:
• do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
• do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
• z uwagi na: cele zdrowotne lub interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego;
• do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
• do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Inspektor Ochrony Danych pełni swoją funkcję w sposób niezależny i z zachowaniem pełnej neutralności. Pełni funkcję doradczą, a nie decyzyjną. Doradza Administratorowi i jego pracownikom w kwestiach dotyczących wypełniania obowiązków oraz stosowania dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych.
Inspektor Ochrony Danych jest całkowicie niezależny w wypełnianiu swoich obowiązków.
Jego zadaniem jest sprawdzanie czy obowiązki i zadania realizowane w Gminie Narew w zakresie przetwarzania danych są wypełniane zgodnie obowiązującymi przepisami.

Jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)?

Z osobą pełniącą obowiązki IOD w Gminie Narew można skontaktować się:
a) za pomocą adresu e-mail: ………………………………. albo
b) tradycyjnie na adres Gminy Narew z dopiskiem w treści korespondencji Inspektor Ochrony Danych Gminy Narew.

 

Co to jest RODO?
RODO to skrót oznaczający Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych), który zastępuje dotychczasowa dyrektywę 95/46/WE z 1995 r.

Jaki jest cel RODO?
RODO w sposób bezpośredni i kompleksowy reguluje ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej. Założeniem dokumentu było ograniczenie zróżnicowania przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi. RODO przynosi nowe rozwiązania i wzmacnia dotychczasowe wymagania. Wprowadza też wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych i obowiązków dla administratorów.
Ważne! W związku z RODO nie musisz się dodatkowo kontaktować z nami, wystarczy zapoznać się z informacjami dostępnymi na tej stronie.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych zajrzyj w zakładkę UPRAWNIENIA oraz Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Czym są dane osobowe?
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowana osoby fizycznej. Danymi osobowymi są np. imię i nazwisko, adres email, adres, numer telefonu, PESEL.
W Urzędzie Gminy Narew, na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych, w tym z wniosku danej osoby pobieramy wyłącznie dane które są określone w przepisach prawa i niezbędne dla prawidłowego prowadzenia takiego postępowania.

Kto jest podmiotem danych?
Podmiotem danych jest osoba fizyczne do której odnoszą się dane osobowe. Na przykład petent urzędu, pracownik, właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej, prawnik kontrahenta Urzędu.

Co to jest przetwarzanie danych osobowych?
Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestawy operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Na przykład zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, przesyłanie, przeglądanie, wykorzystywanie, usuwanie lub niszczenie.

Kim jest administrator?
Pojęcie Administrator (administrator danych osobowych oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Narew, w związku z wykonywaniem zadań publicznych, jest co do zasady Wójt Gminy Narew. W niektórych sytuacjach będzie to także n[. Ministerstwo Cyfryzacji w zakresie systemów informatycznych jakim i ma obowiązek posługiwać się gmina np. w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych.

Kim jest podmiot przetwarzający?
Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Podmiot przetwarzający może przetwarzać dane osobowe tylko na podstawie pisemnej umowy, która na podmiot przetwarzający nakłada pewne obowiązkowe warunki zapisane w RODO.
W Gminie Narew będą to co do zasady podmioty którym Gmina zleci wykonywanie niektórych usług np. w zakresie wsparcia IT (informatycznego) Urzędu Gminy.
Jeżeli Administrator w Gminie Narew chce powierzyć przetwarzanie danych w jego imieniu, to starannie odbiera taki podmiot albowiem może w tym celu korzystać wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Kto to jest Inspektor Ochrony Danych?
W Gminie Narew (oraz przez Administratorów działających w ramach Gminy Narew) został powołany Inspektor Ochrony Danych, którego zadania zostały określone w ustawodawstwie europejskim na mocy RODO.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gminie Narew znajdziesz tutaj

Kiedy Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe?
Dzięki nowym przepisom wszyscy mamy większą kontrolę nad swoimi danymi i lepszą ich ochronę. Dodatkową korzyścią dla mieszkańców Gminy Narew jest to, że wszystkie zadania i usługi będą świadczone w jeszcze bardziej transparentny sposób z zachowaniem zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych mieszkańców Gminy Narew i innych podmiotów których dane są przez Urząd i Gminę przetwarzane.
Administrator danych osobowych może przetwarzać dane osobowe w sytuacji:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Dane osobowe w Gminie Narew są przetwarzane co do zasady na podstawie przepisów prawa. Jeżeli chcesz wiedzieć jakie są to przepisy kliknij tutaj PODSTAWY PRAWNE.

Na czym polega obowiązek informacyjny wg RODO?
Informowanie osób, których dane dotyczą o tym jak są ich dane przetwarzane, stanowi jeden z podstawowych obowiązków administratora danych. Wójt Gminy Narew wdrożył procedury mające na celu informowanie osoby, których dane dotyczą o tym jak ich dane są przetwarzane.
Z ogólną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych a także klauzulami informacyjnymi dla poszczególnych procesów przetwarzania w Gminie Narew, można zapoznać się Tutaj Klauzule informacyjne oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:……………..

More Articles...


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/js_optimus/html/com_content/category/blog_links.php on line 10