Ogłoszenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NARWII

Punkt świadczy pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz wsparcie dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi.

Terminy wypłat zasiłków z pomocy społecznej (stałych, okresowych i celowych).

Kto ma prawo do stypendium szkolnego oraz co jest podstawą przyznania świadczenia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi realizuje uchwałę 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku o ustanowieniu wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.

Kto ma prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz co jest podstawą przyznania świadczenia. Rodzaje pieniężnych i niepieniężnych świadczeń z pomocy społecznej.