W dniu 29 października 2008 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XVIII sesja V kadencji Rady Gminy Narew. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Narew Eugeniusz Dudzicz. Tradycyjnie na początku Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski przedstawił Radzie informacje z działalności w okresie międzysesyjnym.

XVIII sesja Rady Gminy Narew

Na sesji rozstrzygnięty został gminny konkurs na najlepiej wykonane zadania prewencyjne w programie "Zdrowie i bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym", który w Gminie Narew był zorganizowany po raz drugi. Organizatorami tegorocznej edycji była Placówka Terenowa KRUS w Hajnówce, Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Hajnówce oraz Wójt Gminy Narew.

XVIII sesja Rady Gminy Narew 

O zasadach konkursu oraz jego wynikach opowiedzieli Eugenia Malinowska reprezentująca KRUS oraz kpt. Piotr Rybak z powiatowej straży pożarnej. Celem konkursu było upowszechnianie wśród rolników znajomości zasad bezpieczeństwa pracy i wdrażanie ich we własnym gospodarstwie rolnym. W czerwcu podczas wizytacji gospodarstw rolnych stwierdzono 76 zagrożeń wypadkowych oraz w celu ich likwidacji wyznaczono zadania prewencyjne do wykonania. We wrześniu ponownie wizytowano gospodarstwa i potwierdzono wykonanie 56 zadań prewencyjnych.

Tegorocznymi liderami gminy w dbaniu o bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym zostali:

 • I miejsce - Janina i Mirosław Szelengowicz - Ogrodniki (87 pkt.)
 • II miejsce - Marzena i Walenty Sadowscy - Chrabostówka (84 pkt.)
 • III miejsce - Andrzej Dmitruk-Łapiński - Koweła (51 pkt.)
 • IV miejsce - Adam Pietryszyk - Tyniewicze Duże (47 pkt.)
 • V miejsce - Jan Zankiewicz - Kotłówka (39 pkt.)
 • VI miejsce - Adam Kotowicz - Ogrodniki (29 pkt.)
XVIII sesja Rady Gminy Narew 

Laureatom konkursu zostały wręczone nagrody rzeczowe ufundowane przez KRUS i Wójta Gminy Narew oraz pamiątkowe dyplomy. Do etapu powiatowego konkursu zakwalifikowały się gospodarstwa rolne państwa Janiny i Mirosława Szelengowicz oraz Marzeny i Walentego Sadowskich. Podsumowanie konkursu powiatowego odbędzie się 6 listopada 2008 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka.

Na sesji radni podjęli następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok,
 • w sprawie wyrażenia zgody na udział w projekcie z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej na zasadzie partnera projektu,
 • w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" jako członek zwyczajny,
 • w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trześcianka na lata 2008-2015,
 • w sprawie upoważnienia kierownika gminnej jednostki organizacyjnej - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi - do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew,
 • w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi,
 • w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 

Przewodniczący Rady Gminy Narew oraz Wójt Gminy Narew przedstawili informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych. Po udzieleniu odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Przewodniczący Rady Gminy Narew dokonał zamknięcia obrad XVIII sesji Rady Gminy Narew.