W dniu 29 sierpnia 2008 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XVII sesja V kadencji Rady Gminy Narew. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy Narew Eugeniusz Dudzicz.

XVII sesja Rady Gminy Narew 

Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski przedstawił Radzie informacje z działalności w okresie międzysesyjnym. Informację o realizacji budżetu za I półrocze 2008 roku przedstawiła Skarbnik Gminy Narew Halina Niesteruk. Na sesji przedstawione zostały również informacje na temat działalności placówek kulturalnych i sportowych oraz turystyki i promocji gminy Narew.

XVII sesja Rady Gminy Narew 

Na sesji obecni byli także Wicestarosta Powiatu Hajnowskiego Jerzy Sirak oraz kierownik Zarządu Dróg Powiatowych Tadeusz Stankiewicz, którzy podsumowali inwestycje wykonane w roku 2008 na drogach powiatowych Gminy Narew oraz odpowiedzieli na zapytania radnych.

XVII sesja Rady Gminy Narew 

Radni podjęli następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok,
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w formie weksla "in blanco" i określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy może zaciągnąć zobowiązanie,
  • w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  • w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wsi Łosinka na lata 2008-2015.
 
Na sesji została rozstrzygnięta IV edycja konkursu na najestetyczniej urządzoną posesję, zagrodę i wieś w Gminie Narew. W tym roku pierwsze miejsce zajęły gospodarstwa pani Haliny Derpieńskiej z Narwi oraz pana Michała Filianowicza ze Skaryszewa. Wręczenia pamiątkowych dyplomów i nagród rzeczowych wszystkim laureatom konkursu dokonali Wicestarosta Jerzy Sirak, Wójt Gminy Jakub Sadowski, Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Dudzicz oraz członkowie gminnej komisji konkursowej oceniającej posesje.

XVII sesja Rady Gminy Narew 

Wyniki konkursu posesji w 2008 roku i prezentacja gospodarstw

Po udzieleniu odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Przewodniczący Rady Gminy Narew dokonał zamknięcia obrad XVII sesji Rady Gminy Narew.