W dniu 10 lipca 2008 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XVI sesja V kadencji Rady Gminy Narew. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy Narew Eugeniusz Dudzicz.

XVI sesja Rady Gminy NarewXVI sesja Rady Gminy Narew 

Tradycyjnie już Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski przedstawił Radzie informacje z działalności w okresie międzysesyjnym.

Radni podjęli następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok,
  • w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Narew oraz zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla niektórych nauczycieli,
  • w sprawie określenia środków z budżetu Gminy Narew planowanych na realizację programów operacyjnych,
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru Gminy Narew,
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew,
  • w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Narew,
  • w sprawie wyrażenia opinii dotyczących lasów ochronnych na terenie Gminy Narew,
  • w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Narew.
 

Po udzieleniu odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Przewodniczący Rady Gminy Narew dokonał zamknięcia obrad XVI sesji Rady Gminy Narew.