W dniu 14 maja 2008 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XV sesja V kadencji Rady Gminy Narew. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy Narew Eugeniusz Dudzicz.

XV sesja Rady Gminy Narew 

Po przedstawieniu informacji z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym głos został przekazany funkcjonariuszom straży granicznej, którzy zaprezentowali zadania i działalność placówki Straży Granicznej w Siemianówce (z siedzibą w Narewce), która swoim zasięgiem obejmuje Gminę Narew.

XV sesja Rady Gminy Narew 

Radni podjęli następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok,
  • w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki zorganizowanej w szkole prowadzonej przez Gminę Narew,
  • w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narew na lata 2007-2032,
  • w sprawie ogłoszenia IV edycji konkursu na najestetyczniej urządzoną posesję i zagrodę,
  • w sprawie udzielenia pomocy dla Województwa Podlaskiego,
  • w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2008 rok,
  • w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w formie weksla "in blanco" i określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy może zaciągnąć zobowiązanie.
 

Po udzieleniu odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Przewodniczący Rady Gminy Narew dokonał zamknięcia obrad XV sesji Rady Gminy Narew V kadencji.