4 kwietnia 2008 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XIV sesja V kadencji Rady Gminy Narew. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy Narew Eugeniusz Dudzicz.

XIV sesja Rady Gminy Narew 

Na sesji przedstawione zostały informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2007 rok, a także rozpatrywana sprawa przejęcia mienia policji. Ponadto przedłożone zostało sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007 rok, sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Narew za 2007 rok oraz sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2007 rok.

Radni podjęli następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok,
  • w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
  • w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Narew na 2008 rok,
  • w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy,
  • w sprawie likwidacji szkoły Filialnej w Łosince,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Hajnowskiego.
 

Po udzieleniu odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Przewodniczący Rady Gminy Narew dokonał zamknięcia obrad XIV sesji Rady Gminy Narew.