W dniu 19 lutego 2008 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyłą się XIII sesja V kadencji Rady Gminy Narew. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Dudzicz.

XIII sesja Rady Gminy Narew 

Po wysłuchaniu informacji z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym zostały omówione problemy komunikacyjne gminy z udziałem przedstawicieli firmy transportowej VEOLIA z Bielska Podlaskiego. Ponadto Wójt zaprezentował programy operacyjne i możliwości finansowania inwestycji gminnych w okresie programowania 2007 - 2013. Dodatkowo przedstawiona została opracowana przez LGD Puszcza Białowieska "Koncepcja zagospodarowania wodnego szlaku turystycznego rzeką Narew".

XIII sesja Rady Gminy Narew 

Radni podjęli następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok,
 • w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Narew,
 • w sprawie uchwalenia "Koncepcji zagospodarowania wodnego szlaku turystycznego rzeką Narew",
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Hajnowskiego,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew,
 • w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Narew,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Narew,
 • w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 • w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Filialnej w Łosince,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą na część działki położonej w miejscowości Narew, gm. Narew.
 

Po udzieleniu odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Przewodniczący Rady Gminy Narew dokonał zamknięcia obrad XIII sesji Rady Gminy Narew V kadencji.