W dniu 25 stycznia 2008 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XII sesja Rady Gminy Narew V kadencji. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Dudzicz.

XII sesja Rady Gminy Narew 

Radni podjęli następujące uchwały:

  • w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis,
  • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2008 rok,
  • w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Hajnowskiego,
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok,
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew,
  • w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Narew,
  • w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Narew,
  • w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Narew.

 

XII sesja Rady Gminy Narew

Ponadto przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gminy złożyli sprawozdania z działalności komisji za 2007 rok. Rada Gminy Narew przyjęła także plany pracy tych komisji na 2008 rok.

Pod koniec sesji zebrani uczcili minutą ciszy pamięć ofiar katastrofy lotniczej na Pomorzu. Po zakończeniu obrad radni udali się na wizytację stanu dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Narew.