Hajnówka, dn. 13 września 2018r.

 

TiM/600/2018

Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. w odpowiedzi na Decyzję znak: HK.4410.15.2018 z dnia 20.08.2018 uprzejmie informują, iż w zwiazku ze stwierdzeniem zawyżonej wartości jonu amonowego w pobranej próbie wody z wodociągu w Iwankach, podjęliśmy następujące działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 roku, poz 2294):

  • Usprawnienie procesu napowietrzania i odpowietrzania
  • Sprawdzenie i wyregulowanie procesu uzdatniania wody
  • Pobór dodatkowej próby wody

 

Prezes Zarządu
Stanisław Fiedorowicz