Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi
w sprawie naboru na stanowisko pracy: sprzątaczka

 1. Przedmiot naboru:
  1. stanowisko: sprzątaczka
  2. miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi, ul. Mickiewicza 81; 17-210 Narew
  3. okres zatrudnienia: 3 miesiące na okres próbny od 20 sierpnia 2018r. (istnieje możliwość przedłużenia umowy)
  4. podstawa zatrudnienia: umowa o pracę
  5. wymiar czasu pracy: pełny etat
 2. Niezbędne wymagania:
  1. posiadanie obywatelstwa polskiego
  2. wykształcenie co najmniej zawodowe
  3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki
  4. posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  5. niekaralność
 3. Wymagania dodatkowe
  1. zaświadczenie o ukończeniu kursu z minimum sanitarnego
  2. obowiązkowość, rzetelność, dbałość o czystość i mienie placówki
  3. umiejętność pracy w zespole, łatwe nawiązywanie kontaktów z dziećmi i pracownikami, cierpliwość
  4. jest osobą dyspozycyjną, odpowiedzialną, dokładną i sumienną
  5. reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej
  6. nieposzlakowana opinia
 4. Ogólny zakres obowiązków
  1. utrzymanie we wzorowym porządku i czystości wyznaczonego terenu w szkole
  2. dbałość o ogólny porządek i ład na terenie placówki
  3. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
  4. kontrola sprawności urządzeń i sprzętu szkolnego
  5. wykonywanie prac sezonowych i okolicznościowych ( pomoc w przygotowaniu sal do uroczystości, dbanie o tereny zielone wokół obiektu
  6. wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły
 5. Wymagane dokumenty
  1. CV
  2. list motywacyjny
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie
  5. oświadczenie kandydata, że posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
  6. oświadczenie kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie
  7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska
 6. Dodatkowe informacje
  1. list motywacyjny i CV powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. : o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1000) oraz Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2016r. poz. 902, z 2017r. poz. 60, 1930)
  2. dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „ za zgodność z oryginałem”

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 1. Termin złożenia oferty upływa z dniem 03.08.2018r. o godz. 12:00
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie szkoły z dopiskiem „Oferta na stanowisko sprzątaczki w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Narwi”.
 4. Jeden kandydat może złożyć wyłącznie jedną ofertę
 5. Rozmowy z kandydatami wyłonionymi przez komisję odbędą się po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów
 6. Wyłonieni kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy telefonicznie na numer wskazany do kontaktu w ofercie
 7. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłowiony w procesie rekrutacji dołącza się do akt osobowych. Złożonych dokumentów szkoła nie zwraca. Dokumenty nieodebrane po upływie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone
 8. Z kandydatem wyłonionym w drodze rekrutacji zostanie podpisana umowa na czas określony tj. 3 miesiące.
 9. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona na stronie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi oraz na stronie Gminy Narew
 10. Wszelkich informacji na temat naboru można uzyskać pod tel. 85-681-66-44

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi
mgr Jerzy Ostapczuk

 

 

Informacja o wynikach naboru