Hajnówka, dn. 4 kwieetnia 2018r.

HK.4410.15.2018

DECYZJA Nr - 2/D/HK/2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce działając na podstawie art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm. ) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2017r. poz. 1261 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt. 1, ust. 5, ust. 6, ust. 8 i ust. 9, § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) i art. 104 oraz art. 108 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.), po przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych wody pobranej w dniu 12.02.2018r. z wodociągu Iwanki w stacji uzdatniania wody, sprawozdanie Nr 61104/18/SOK/Z1 oraz biorąc pod uwagę sprawozdania z badań wody Nr 96834/18/SOK z dnia 16.03.2018 oraz Nr LPW.9051.302.2018.1519.446 z dnia 23.03.2018r.

stwierdza:

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Iwanki z uwagi na przekroczenie stężenia jonu amonowego oraz określa dopuszczalną wartość jonu amonowego na poziomie 0,53 mg/l

w związku z czym nakazuje:

  1. Zobowiązać do obniżenia stężenia jonu amonowego w wodzie podawanej do sieci wodociągowej do wartości zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w terminie do dnia 30.06.2018r.
    Poprawę jakości wody udokumentować wynikami badania wody.
  2. Zobowiązać do podjęcia działań naprawczych zmierzających do poprawy jakości wody z wodociągu Iwanki.
  3. Uzgodnić z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Hajnówce zakres i termin realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody.
  4. Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Hajnówce zaakceptowany przez Wójta Gminy Narew plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji.
  5. Zobowiązać do przekazania odbiorcom wody pisemnej informacji o jakości wody przeznaczonej do życia oraz o planowanych działaniach naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.
  6. Obowiązkom określonym w pkt 2-5 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
  7. Powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o wykonaniu nałożonych obowiązków.

Uzasadnienie

Dnia 12.02.2018r. w stacji uzdatniania wody w Iwankach pobrane zostały próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej administratora. Dnia 07.03.2108r. Wodociągi Podlaskie spółka z o. o. przesłała do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce sprawozdanie nr 61104/18/SOK z dnia 26.02.2018r. z badania próbek wody pobranej w stacji uzdatniania wody w Iwankach.

Wykonane badania laboratoryjne próbki wody podawanej do sieci wodociągowej, pobranej w stacji uzdatniania wykazały przekroczenie stężenia jonu amonowego w ilości 0,53 ± 0,11mg/l.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) najwyższe dopuszczalne stężenie jonu amonowego nie powinno przekraczać 0,50 mg/l.

Strona poinformowała, iż podjęła czynności naprawcze w celu usunięcia przyczyn pogorszenia się jakości wody podawanej do sieci wodociągowej. W toku działań naprawczych sprawdzono i uregulowano pracę sprężarki oraz zaworów redukcyjnych, sprawdzono i wyregulowano proces uzdatniania wody. Po przeprowadzeniu powyższych działań pobrano próbkę wody do badań laboratoryjnych w zakresie poziomu stężenia jonu amonowego. Badania jakości wody w próbce wody pobranej w stacji uzdatniania po działaniach naprawczych, przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej administratora w dniu 16.03.2018r. wykazały nieznaczną, choć mieszczącą się w granicy wymagań poprawę jakości wody w tym zakresie. Stwierdzono stężenie jonu amonowego w ilości 0,50 ± 0,10 mg/l. Przeprowadzone w ramach kontroli sprawdzającej badania jakości wody na zawartość jonu amonowego w dniu 22.03.2018r. nie przyniosły jednak oczekiwanego rezultatu. Nadal stwierdzono przekroczenie stężenia jonu amonowego w ilości 0,53 ± 0,08 mg/l.

Podjęte do czasu wydania decyzji działania naprawcze nie były więc wystarczające dla uzyskania poprawy jakości wody i konieczne jest opracowanie nowego planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce pełniąc nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w związku z art. 5 ust. 1 w/w ustawy oraz mając na względzie stwierdzone przekroczenie stężenia jonu amonowego, zobowiązał administratora wodociągu do zapewnienia poprawy jakości wody. Zgodnie z ww. uregulowaniem prawnym administrator wodociągu ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości oraz w należytej jakości, czyli jakości zgodnej z przepisami prawa.

Należy tu nadmienić, że utrzymywanie się podwyższonej zawartości jonu amonowego w wodzie może powodować pogorszenie cech organoleptycznych wody; wywoływać zmiany smaku i zapachu, jak również może przyczyniać się do powstawania azotynów w sieci wodociągowej bądź utrudniać usuwanie manganu. Powyższe wynika z Wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczących jakości wody do picia Wydanie drugie T. 1 Nr 749 Warszawa 1998r.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt. 1 i ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia określając jednocześnie dopuszczalną wartość jonu amonowego na poziomie 0,53 mg/l, nakazał podjęcie działań naprawczych wraz z przekazaniem PPIS harmonogramu ich realizacji oraz określił ostateczny termin poprawy jakości wody podawanej do sieci wodociągowej do dnia 30.06.2018r.

Warunkowa przydatność wody została stwierdzona ze względu na to, że przekroczenie wartości jonu amonowego nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, a wartość przekroczenia pozwala na zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Zgodnie z § 21 ust. 5 oraz ust. 9 ww. Rozporządzenia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce zobowiązał, aby zakres działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody i termin ich realizacji były uzgodnione z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Hajnówce, a przedstawiony PPIS w Hajnówce plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji był zaakceptowany przez wójta Gminy Narew. Działania naprawcze powinny być potwierdzone stosownymi badaniami wody wykonanymi w ramach kontroli wewnętrznej, a wyniki przedłożone do wglądu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Hajnówce.

Ponadto zgodnie z § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r zobowiązano do przekazania odbiorcom wody pisemnej informacji o jakości wody przeznaczonej do życia oraz o planowanych działaniach naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

W związku z powyższym mając na względzie ochronę zdrowia konsumentów, na podstawie art. 108 § 1 KPA obowiązkom określonym w punktach 2-5 niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Mając na względzie powyższe postanowiono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Hajnówce oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku nie wykonania obowiązków nałożonych niniejszą decyzją, zostaną podjęte czynności egzekucyjne na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Hajnówce
Nina Trendowska