Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina:

Obowiązek dokonywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

Zgodnie z art. 3 ustawy z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2122, z późn. zm.) przedsiębiorcy:

 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju świń;
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych świń;
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju bydła lub cieląt;
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzyprowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywego bydła lub cieląt;
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju koni;
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych koni;
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju jagniąt lub owiec;
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych jagniąt lub owiec;
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa na cele konsumpcyjne zbóż;
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy skupują owoce lub warzywa od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt. 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tj. rolników ryczałtowych;
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju drobiu;
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywego drobiu
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy skupują ryby od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt. 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku o towarów i usług;

przy zakupie każdego z towarów od którego naliczane są wpłaty na fundusze promocji tj.:

 • świń żywych;
 • bydła i cieląt żywych;
 • koni żywych;
 • owiec żywych;
 • zbóż;
 • owoców i warzyw;
 • drobiu żywego;
 • ryb

są zobowiązani do naliczenia i pobrania od dostawcy (tj. od podmiotu, który zbywa na ich rzecz ww. towary) wpłaty na fundusze promocji w wysokości 0,1 % wartości netto. Naliczenie i pobranie powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury za ww. towary.

Wpłaty pobrane od dostawców w ww. terminie nie przekraczającym 14 dni od daty wystawienia faktur za towary objęte obowiązkiem wpłat na fundusze promocji są odprowadzane przez zobowiązanych do tego przedsiębiorców po zakończeniu kwartału lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału w którym dokonał naliczenia i pobrania od swoich dostawców.

Jednocześnie, przedsiębiorcy:

 • będący podatnika mi podatku od towarów i usług, którzy wytwarzają owoce i warzywa
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych i morskich
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb

samodzielnie naliczają wpłaty na poszczególne fundusze promocji na podstawie faktur za zbyte przez nich towary objęte obowiązkiem wpłat na fundusze. Kwota naliczona za towary zbyte w ramach kwartału powinna zostać odprowadzona na rachunek funduszu promocji po zakończeniu kwartału lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Należy wskazać, iż nowelizacja ww. ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. (DZ. U. z 2016 r. poz. 2170) z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. wprowadziła dodatkowo obowiązek dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie uboju:

 • świń rzeźnych,
 • bydła rzeźnego,
 • owiec,
 • drobiu rzeźnego

do naliczania na fundusze promocji od zwierząt poddanych ubojowi a niebędących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT tj. od zwierząt pochodzących z własnych ferm.

Obowiązek złożenia deklaracji do OT KOWR, właściwego ze względu na adres siedziby przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy zobowiązani do dokonywania wpłat na fundusze promocji wraz z wpłatą są zobowiązani do złożenia do Dyrektora Generalnego KOWR, za pośrednictwem Oddziału Terenowego KOWR właściwego dla siedziby przedsiębiorcy deklaracji w której w szczególności określona zostanie:

 • wartość netto towaru;
 • kwota wpłat na fundusze promocji pobrana od dostawców;
 • kwota wpłat na fundusze naliczona do odprowadzenia

Konieczność rejestracji w ewidencji producentów prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Uczestnicy funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (tj. beneficjenci wpłacający na fundusze promocji lub korzystający ze środków funduszy promocji), są zobowiązani do uzyskania wpisu do ewidencji przedsiębiorców (EP) zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1853). Dla zachowania ciągłości komunikacji z podmiotami zastosowany został okres przejściowy, polegający na zachowaniu ważności numeru CRP nadanego przez ARR w kontaktach z KOWR w sytuacji, gdy podmiot nie ma jeszcze nadanego numeru EP. Możliwość posługiwania się przez podmiot nr CRP w kontaktach z KOWR ma zastosowanie do momentu uzyskania przez podmiot numeru EP jednak nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 roku. Okres przejściowy stanowi rezerwę czasową dla podmiotów na uzyskanie wpisu w EP. Po dacie 31 sierpnia 2018 roku wszyscy uczestnicy funduszy promocji muszą posługiwać się wyłącznie nr EP. Wpisu do i aktualizacji danych w tym rejestrze dokonuje kierownik biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy. Formularz wniosku wraz z instrukcją wypełniania dostępny jest na stronie ARiMR

 

 

Dyrektor
OT KOWR w Białymstoku
dr inż. Jadwiga Barbara Zabielska