Do dnia 10 marca 2017r. przyjmowane są zgłoszenia osób, które planują założyć własna firmę. Projekt "Startuj w biznesie. Subregion bielski" - zakłada wsparcie dotacyjne w wysokości 37 100,00 zł na każdą osobę uczestniczącą w projekcie. Założono bezzwrotne wsparcie dla 28 osób.

Uczestnikami projektu mogą być osoby:

  • powyżej 30 roku życia,
  • bezrobotne,
  • nieaktywne zawodowo,
  • emeryci,
  • renciści,
  • studenci studiów stacjonarnych,
  • osoby będące na urlopie wychowawczym,
  • rolnicy, domownicy, właściciele nieruchomości rolnej  nie przekraczającej 2 hektary przeliczeniowe,
  • osoby poszukujące pracy,
  • osoby pozostające bez pracy, nie zarejestrowane w PUP.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają wypełniony komputerowo lub czytelnym pismem, podpisany formularz rekrutacyjny (1 egzemplarz), który przesyłam w załączniku. Wersje papierową formularza można pobrać w biurze Fundacji przy ul. Wierobieja 30/18, 17-200 Hajnówka

Formularz rekrutacyjny należy złożyć w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczyć osobiście. Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem: „Dokumenty rekrutacyjne do projektu RPOWP 2014-2020”, zawierać dane adresowe osoby ubiegającej się o udział w projekcie oraz być zaadresowana do Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Wierobieja 30/18, 17-200 Hajnówka

Dokumenty rekrutacyjne oraz więcej informacji można znaleźć również na stronie internetowej projektu: http://startujwbiznesie.pl/rekrutacja/

 

Formularz rejestracyjny

format pdf

format doc