Na mocy zmiany przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, która weszła w życie 18 stycznia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma obowiązek udostępnić Portal Ogłoszeniowy. Portal ma służyć realizacji zasady konkurencyjności przy wyborze dostawców usług, towarów i robót. Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy i pomocy technicznej, przyznawanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, tj.:

  • wnioskodawców / beneficjentów, który nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;
  • wnioskodawców / beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

W związku z powyższym informujemy, że planowany termin uruchomienia Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to 18 marca 2017 r.

W załączeniu komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dot. wyboru oferty na wykonanie inwestycji i dostawę towaru lub usług w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym oraz Portalu Ogłoszeń ARiMR dla wnioskodawców / beneficjentów.


z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Elżbieta Filipowicz

 

arimr kom