Narew, 13 listopada 2018 r.

 

Or.271.51.2018

Gmina Narew informuje, że w związku z prowadzonym postepowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty równowartości 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

„Dostawa oleju opałowego z przeznaczeniem do celów grzewczych
do budynków użyteczności publicznej:
w m. Narew (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej),
m. Trześcianka (budynek użyteczności publicznej
wykorzystywany jako świetlica wiejska i siedziba OSP Trześcianka).”

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do
  • m. Narew (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej) z przeznaczeniem do celów grzewczych w ilości zgodnie z zapotrzebowaniem;
  • m. Trześcianka (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej wykorzystywany jako świetlica wiejska i siedziba OSP Trześcianka) z przeznaczeniem do celów grzewczych w ilości zgodnie z zapotrzebowaniem,
   obejmująca dostarczenie zamówionego przedmiotu zamówienia i rozładunek w miejscu zgodnie z przeznaczeniem do przechowywania i magazynowania.
   1. Przewidywana wielkość przedmiotu zamówienia – ok. 10 000 l na dwa obiekty.
   2. Zamówienia będą składane telefonicznie, przesyłane faxem lub mailem (wybór należy do Wykonawcy) każdorazowo zawierając ilość zamawianego oleju opałowego. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć we własnym zakresie niezbędne narzędzia, urządzenia, materiały oraz środki transportowe potrzebne do prawidłowej realizacji dostaw objętych zakresem przedmiotowym niniejszego postępowania. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody powstałe w wyniku prowadzonej działalności.
   3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych dostaw w zależności od warunków atmosferycznych, a Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu roszczeń.
   4. Parametry przedmiotu zmówienia wg. (Norma PN-C-99024:2011) CPV:09135100.
 2. Termin wykonania zamówienia: Od 23.11.2018 r. do 15.04.2019 r.
 3. Sposób sporządzenia oferty. Miejsce i termin złożenia oferty.
  1. Ofertę należy sporządzić na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do zaproszenia.
   Koszty w ofercie podajemy cyframi i słownie jako wartość brutto.
  2. Ofertę należy złożyć:
   1. pocztą na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101 w kopercie z napisem:
    „Zapytanie ofertowe nr Or.271.51.2018, Dostawa oleju opałowego do budynków użyteczności publicznej w m. Narew, m. Trześcianka. Nie otwierać przed dniem 21.11.2018 r. godz. 13.30”
   2. elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w rubryce temat „Dostawa oleju opałowego do Narwi i Trześcianki” do godziny 13.00, 21 listopada 2018 r. lub
   3. w siedzibie Zamawiającego.
    Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.
 4. Termin i miejsce otwarcia ofert.
  1. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej odbędzie się o godz. 13.30 dnia 21 listopada 2018 r. w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, sala konferencyjna.
  2. Wyłoniony wykonawca złoży oświadczenie o potwierdzeniu posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje.
 5. Kryteria oceny ofert.
  Koszty za 1l z dostawą: 100%.
  Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie kosztów ofertowych brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz

 

Do pobrania:

Wzór formularza ofertowego