Narew, 17 września 2018 r.

 

Or.271.36.2018

Gmina Narew informuje, że w związku z prowadzonym postepowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty równowartości 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

„TYNKOWANIE POMIESZCZEŃ REMIZY STRAŻACKIEJ (BOKS GARAŻOWY)
NA POTRZEBY OSP TRZEŚCIANKA W MIEJSCOWOŚCI TRZEŚCIANKA”

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  "Tynkowanie pomieszczeń remizy strażackiej (boks garażowy) na potrzeby OSP Trześcianka”.
 2. Zakres zamówienia:
  Zamawiający zapewnia wykonanie przedmiaru robót we własnym zakresie. Końcowy obmiar objęty zapytaniem ofertowym zostanie wykonany po zakończeniu robót.
 3. Termin realizacji zamówienia:
  Do 31 października 2018 r.
 4. Sposób sporządzenia oferty:
  1. Ofertę cenowa należy złożyć w Sekretariacie siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie z dopiskiem: ,,Tynkowanie pomieszczeń remizy strażackiej (boks garażowy) w Trześciance” do dnia 24 września 2018 r. do godziny 10.00. na formularzu oferty cenowej, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
  2. Cenę w ofercie podajemy cyframi i słownie jako wartość brutto.
  3. Zamawiający udostępnia potrzebne materiały do pobrania w Sekretariacie siedziby Zamawiającego do 24 września 2018 r. do godziny 10.15.
 5. Kryteria oceny oferty:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
  Najniższa cena za 1m2 = 100%.

 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz

 

Do pobrania:

Wzór formularza ofertowego