INFORMACJA O REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
I PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GMINIE NAREW
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.

Kryteria postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2018/2019 do publicznego przedszkola i do publicznej szkoły podstawowej oraz niezbędne dokumenty i liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne wymogi.

Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), przekazujemy do publicznej wiadomości:

 1. Zgodnie z art. 131. ust. 1-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
   Wymienione kryteria mają jednakową wartość.
 2. Na podstawie art. 131 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz uchwały Nr XXIV/121/17 Rady Gminy Narew z dnia 27 lutego 2017 r., w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria określone przez Radę Gminy Narew:
  1. oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują lub uczą się w systemie w systemie dziennym / wieczorowym - 40 pkt.;
  2. kandydat którego jeden rodzic / opiekun prawny pracuje zawodowo w wymiarze pełnego etatu lub prowadzi działalność gospodarcza / prowadzi gospodarstwo rolne lub studiuje w systemie dziennym – 30 pkt.;
  3. rodzina kandydata korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej – 20 pkt.;
  4. kandydat korzysta z pełnej oferty przedszkola (tj. 3 godziny i więcej ponad czas realizacji podstawy programowej) – 10 pkt.
 3. Na podstawie ww. uchwały Rady Gminy Narew, dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w pkt. 2 są:
  1. świadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu i oryginał zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzającego zatrudnienie rodziców/opiekunów prawnych lub oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o prowadzeniu własnej działalności lub oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o nauce w systemie dziennym lub wieczorowym bądź o odbywaniu studiów w systemie dziennym;
  2. zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników;
  3. oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o korzystania z pomocy społecznej;
  4. oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o korzystaniu przez kandydata z pełnej oferty przedszkola.
 4. W oparciu o art. 130, ust. 1-2 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.
 5. Zgodnie z art. 154, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych organ prowadzący szkoły podaje do wiadomości do końca stycznia.


Wójt Gminy Narew
mgr Andrzej Pleskowicz

 Do pobrania:

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych