W dniach 8-13 stycznia 2018r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie
nieczynny
Samowolne pozostawienie odpadów podlega karze na podstawie art.10 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Odbiór nieczystości ciekłych od dnia 15 stycznia 2018r.