Hajnówka, dn. 2017.11.27

HK.4410.102.2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328) oraz § 17 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.1 i.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) w związku ze sprawozdaniami Nr 465696/17/SOK, Nr 465697/17/SOK z przeprowadzonych badań organoleptycznych, fizykochemicznych i bakteriologicznych dwóch próbek wody, pobranych w hydroforni oraz u odbiorcy indywidualnego Narew, ul. Młynowa 25 w dniu 8.11.2017r. w ramach kontroli wewnętrznej administratora

stwierdza, że

próbki wody w zbadanym zakresie odpowiadają wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce na podstawie wykonanych badań stwierdza, że woda z wodociągu Narew jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektorat Sanitarny w Hajnówce
Irena Dymińska

 

Ocena niniejsza jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z tego wodociągu.