Narew, 2017-11-29

Z.Sz.P.4.2017

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi uprzejmie informuje iż prowadzi postępowanie na podstawie Zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi z dnia 07 października 2014. w sprawie wprowadzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, w sprawie wyłonienia wykonawcy

na:

„Dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

szkola tablica
Sprzęty elektroniczne wyszczególnione w zapytaniu musza być nowe, oryginalnie zapakowane oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa, objęte minimum 2 letnia gwarancja producenta, w przypadku tablic min. okres gwarancyjny musi wynosić 5 lat, posiadających deklarację CE i certyfikat ISO 9001 dla producenta posiadająca instrukcję w języku polskim

2. Termin realizacji zadania: do 22.12.2017

W ramach dostawy urządzeń wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we wskazane miejsce, zainstalować i uruchomić urządzenia oraz przeszkolić użytkowników ( co najmniej dwie osoby według poniższych wytycznych:
Użytkownicy przeszkoleni zostaną z zasad obsługi dostarczonego sprzętu tj. uruchamiania, konfigurowania, użytkowania, korzystania z zasobów oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem i innego dostępnego na rynku.

3. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena brutto 100%

Ofertę należy złożyć do dnia 07.12.2017 w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi, ul. Mickiewicza 81, pokój Nr 233 I piętro do godz. 8:30

Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się 07.12.2017. o godz. 9:00 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Narwi, pokój Nr 235 I piętro.

 

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi
mgr Jerzy Ostapczuk

 

Do pobrania:

Wzór formularza oferty cenowej

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty